Formació en igualtat i prevenció de l'assetjament

Ref: 82370
Formacio En Igualtat I Prevencio De Lassetjament

Inici: 09/10/23

Fi: 11/11/23

15h

Teleformacio

Quan vulguis i sempre que puguis

82370

Requisits del curs

Segons normativa de la subvenció que finança el curs, la participació del personal al servei de l'administració pública en aquesta acció formativa, queda limitada a un màxim del 10% del total dels participants del pla formatiu.

Objectius generals

Conèixer els principals conceptes, eines i estratègies per la prevenció i abordatge de l'assetjament sexual i/o per raó de gènere.

Continguts

82370

1. Introducció
1.1. Marc legal: Llei Orgànica 3/2007 i Llei 17/2015
1.2. Situació de les dones i els homes al mercat de treball. Anàlisi estadístic actualitzat

2. Conceptes
2.1. Sexe i gènere
2.2. Igualtat d’oportunitats
2.3. Segregació horitzontal i segregació vertical
2.4. Bretxa salarial
2.5. Temps de treball, usos del temps i coresponsabilitat.
2.6. Conciliació de la vida laboral, familiar i personal

3. Estratègies i instruments que faciliten la incorporació de les polítiques d’igualtat a les empreses
3.1. Els plans d'igualtat a les empreses
   •  Incidència del Pla en l’empresa
   •  Comissió d’igualtat
   •  Àmbits d’actuació del pla
3.2. La negociació col   • lectiva dels plans d’igualtat a l'empresa
   •  Beneficis de la negociació
3.3. Llenguatge no sexista
3.4. Formació en matèria d’igualtat

4. Prevenció i actuació davant l’assetjament sexual i l’assetjament per raó de sexe
4.1. Conceptes: assetjament sexual i assetjament per raó de sexe
4.2. Com prevenir l’assetjament sexual i per raó de sexe a l’empresa
4.3. Protocol per a la prevenció i abordatge de l’assetjament sexual i per raó de sexe

Avaluació

Qüestionari final de la formació format per 10 preguntes tipus test de resposta única i 2 preguntes curtes referents als quatre blocs del curs.
O bé
Resolució d’un cas pràctic.
Pes de 20% de la nota final.

Entitats col·laboradores


Valoració


Estudiants formats

544

Compartir