Formació en igualtat i prevenció de l'assetjament

Formacio En Igualtat I Prevencio De Lassetjament

Objectius generals

Conèixer els principals conceptes, eines i estratègies per la prevenció i abordatge de l'assetjament sexual i/o per raó de gènere.

Continguts

8362

1. Introducció
1.1. Marc legal: Llei Orgànica 3/2007 i Llei 17/2015
1.2. Situació de les dones i els homes al mercat de treball. Anàlisi estadístic actualitzat

2. Conceptes
2.1. Sexe i gènere
2.2. Igualtat d’oportunitats
2.3. Segregació horitzontal i segregació vertical
2.4. Bretxa salarial
2.5. Temps de treball, usos del temps i coresponsabilitat.
2.6. Conciliació de la vida laboral, familiar i personal

3. Estratègies i instruments que faciliten la incorporació de les polítiques d’igualtat a les empreses
3.1. Els plans d'igualtat a les empreses
   •  Incidència del Pla en l’empresa
   •  Comissió d’igualtat
   •  Àmbits d’actuació del pla
3.2. La negociació col   • lectiva dels plans d’igualtat a l'empresa
   •  Beneficis de la negociació
3.3. Llenguatge no sexista
3.4. Formació en matèria d’igualtat

4. Prevenció i actuació davant l’assetjament sexual i l’assetjament per raó de sexe
4.1. Conceptes: assetjament sexual i assetjament per raó de sexe
4.2. Com prevenir l’assetjament sexual i per raó de sexe a l’empresa
4.3. Protocol per a la prevenció i abordatge de l’assetjament sexual i per raó de sexe

Avaluació

La prova de coneixements teòrics tindrà un dels següents formats:
- Tipus test
- Preguntes breus

La prova de coneixements pràctics tindrà un dels següents formats, l’alumne haurà de demostrar que és capaç d’aplicar els coneixements adquirits i la normativa de referència realitzant:
- Un estudi de cas
- La redacció d’un informe
- Resolució d’exercicis comptables
- Una simulació d’una situació plantejada pel formador
Qüestionari final de la formació format per 10 preguntes tipus test de resposta única i 2 preguntes curtes referents als quatre blocs del curs.
O bé
Resolució d’un cas pràctic.
Pes de 20% de la nota final.

Valoració


Estudiants formats

441

Compartir

Pròxims cursos