Prevenció de riscos laborals (mòdul bàsic 30h., segons normativa)

Ref: 82597
Seguretat I Salut Laboral

Inici: 19/09/23

Fi: 19/10/23

30h

Presencial: 8h

Teleformació: 22h

Mixta

dimarts de 18:00 a 20:00 hores

82597

Observacions

En aquest curs ja no poden entrar més persones treballadores d´adminisitració pùblica (places esgotades)

Requisits del curs

Segons normativa de la subvenció que finança el curs, la participació del personal al servei de l'administració pública en aquesta acció formativa, queda limitada a un màxim del 10% del total dels participants del pla formatiu.

Objectius generals

 Adquirir els coneixements tècnics necessaris per al desenvolupament de les funcions de cada nivell. (determinat per el RD 39/1997 de 17 de Gener per el que s’aprova el reglament dels serveis de prevenció en el seu Annex IV)

Objectius específics

 Identificar els conceptes bàsic sobre els aspectes de seguretat i salut en el treball.
 Conèixer els marc normatiu general en matèria de prevenció de riscos.
 Diferenciar entre accident de treball i malaltia professional.
 Classificar els diferents riscos general en funció de la seva naturalesa.
 Conèixer els principals recursos relacionats amb el serveis de prevenció.
 Conèixer les primeres actuacions de socors relacionades amb una emergència.

Continguts

82597

1. Conceptes bàsics sobre seguretat i salut en el treball
1.1. El treball i la salut: Els riscos professionals. Factors de risc
1.2. Danys derivats del treball. Els accidents de treball i les malalties professionals. Altres patologies derivades del treball
1.3. Marc normatiu bàsic en matèria de prevenció de riscos laborals. Drets i deures bàsics en aquesta matèria

2. Riscos generals i la seva prevenció
2.1. Riscos lligats a les condicions de seguretat
2.2. Riscos lligats a l'entorn laboral
2.3. La càrrega de treball, la fatiga i la insatisfacció laboral
2.4. Sistemes elementals de control de riscos. Protecció col·lectiva i individual
2.5. Plans d'emergència i evacuació
2.6. El control de la salut dels treballadors

3. Riscos específics i la seva prevenció en el sector corresponent a l'activitat de l'empresa

4. Elements bàsics de gestió de la prevenció de riscos
4.1. Organismes públics relacionats amb la seguretat i salut en el treball
4.2. Organització del treball preventiu: «rutines» bàsiques
4.3. Documentació: recollida, elaboració i arxiu

5. Primers auxilis

Acredita la formació de 30 hores segons l'especificat al RD de desenvolupament de la Llei 31/95 de Prevenció de Riscos Laborals i el RD 39/1997 i RD 780/1998 Reglament dels Serveis de Prevenció.

Lloc

Fundació Paco Puerto Terrassa
C Unió 23 2a
08221
Terrassa

Entitats col·laboradores


Certificat

Preparatòria Acreditació Acredita la formació de 30 hores segons l'especificat al RD de desenvolupament de la Llei 31/95 de Prevenció de Riscos Laborals i el RD 39/1997 i RD 780/1998 Reglament dels Serveis de Prevenció.

Valoració


Estudiants formats

553

Compartir