Prevenció de riscos laborals (mòdul bàsic 50h., segons normativa del sector)

Ref: 79595
Seguretat I Salut Laboral

Inici: 06/10/22

Fi: 03/11/22

50h

Presencial: 3h

Aula virtual: 17h

Teleformació: 30h

Mixta

dimarts i dijous de 18:00 a 21:00 hores

79595

Requisits del curs

Segons normativa de la subvenció que finança el curs, la participació del personal al servei de l'administració pública en aquesta acció formativa, queda limitada a un màxim del 10% del total dels participants del pla formatiu.

Objectius generals

 Adquirir els coneixements tècnics necessaris per al desenvolupament de les funcions de cada nivell.

Objectius específics

 Identificar els conceptes bàsic sobre els aspectes de seguretat i salut en el treball.
 Conèixer el marc normatiu general en matèria de prevenció de riscos.
 Diferenciar entre accident de treball i malaltia professional.
 Classificar els diferents riscos general en funció de la seva naturalesa.
 Conèixer els principals recursos relacionats amb el serveis de prevenció.
 Conèixer les primeres actuacions de socors relacionades amb una emergència.

Continguts

79595

1. Conceptes bàsics sobre seguretat i salut en el treball
1.1. El treball i la salut: els riscos professionals. Factors de risc
1.2. Danys derivats del treball. Els accidents de treball i les malalties professionals. Altres patologies derivades del treball
1.3. Marc normatiu bàsic en matèria de prevenció de riscos laborals. Drets i deures bàsics en aquesta matèria

2. Riscos generals i la seva prevenció
2.1. Riscos lligats a les condicions de seguretat
2.2. Riscos lligats a l'entorn laboral
2.3. La càrrega de treball, la fatiga i la insatisfacció laboral
2.4. Sistemes elementals de control de riscos. Protecció col·lectiva i individual
2.5. Plans d'emergència i evacuació
2.6. El control de la salut dels treballadors

3. Riscos específics i la seva prevenció en el sector corresponent a l'activitat de l'empresa

4. Elements bàsics de gestió de la prevenció de riscos
4.1. Organismes públics relacionats amb la seguretat i salut en el treball
4.2. Organització del treball preventiu: «rutines» bàsiques
4.3. Documentació: recollida, elaboració i arxiu

5. Primers auxilis

Entitats col·laboradores


Certificat

Preparatòria Acreditació Acredita la formació de 50 hores segons l'especificat al RD de desenvolupament de la Llei 31/95 de Prevenció de Riscos Laborals i el RD 39/1997 i RD 780/1998 Reglament dels Serveis de Prevenció.

Valoració


Estudiants formats

1064

Compartir