Primers auxilis

Ref: 82600
Primers Auxilis Socorrisme I Emergencies Nivell Avancat

Inici: 27/06/23

Fi: 04/07/23

30h

Presencial

dilluns, dimarts, dimecres, dijous i divendres de 09:00 a 14:00 hores

82600

Requisits del curs

Segons normativa de la subvenció que finança el curs, la participació del personal al servei de l'administració pública en aquesta acció formativa, queda limitada a un màxim del 10% del total dels participants del pla formatiu.

Objectius generals

 Conèixer els passos a seguir davant d’una emergència: adquirir els coneixements i conèixer els passos a seguir tant a nivell
individual com en equip davant qualsevol tipus d’emergència o situació que requereixi primers auxilis.

Objectius específics

 Reconèixer una parada cardiorespiratòria: saber avaluar, mesurar i reconèixer amb total seguretat una parada cardiorespiratòria
amb diagnòstic diferencial d’altres patologies de les que caldria diferenciar (aturada respiratòria, bradicàrdia, ennuegament,
pèrdua de coneixement).
 Realitzar correctament el suport vital bàsic: realitzar amb total seguretat i eficàcia les maniobres de ressucitació i de suport vital
bàsic amb o sense DEA.
 Maniobrar amb seguretat en situacions de desobstrucció i tractament de les vies respiratòries: disposar dels coneixements
necessàris i de total seguretat basats en els darrers consensos, tant en la obstrucció incomplerta com en la obstrucció complerta
per garantir en les màximes probabilitats la viabilitat i recuperació total de la víctima.
 Saber realitzar un adequat control de situacions d'hemorràgia: saber aplicar els darrers consensos sobre el control d'hemorràgies
tant en les mesures a aplicar (compressió, posturals…) com en les que no s'han d'aplicar.

Continguts

82600

1. Actuació en cas d'emergència.
Fases d’actuació: avisar, confirmar, alarma, intervenció, avís ajuts externs, evacuació, confinament.

2. Aturada cardiorespiratòria.
Característiques. Com actuar?

3. Suport vital bàsic
Característiques. Com actuar?

4. Desobstrucció i tractament de la via aèria
Característiques. Com actuar?

5. Hemorràgies
Característiques. Com actuar?

6. Traumatismes
Característiques. Com actuar?

7. Alteracions de la consciència
Característiques. Com actuar?

8. Patologia toràcica
Característiques. Com actuar?

9. Dolor abdominal
Característiques. Com actuar?

10. Patologies especials
Característiques. Com actuar?

11. Urgències oftalmològiques, d’oïda i nas
Característiques. Com actuar?

12. Intoxicacions alimentàries, medicaments i productes tòxics
Característiques. Com actuar?

13. Picadures, mossegades (engloba animals, plantes, insectes i persones)
Característiques. Com actuar?

14. Urgències metabòliques i endocrines: Hipoglucèmia, coma diabètic, hiperglucèmia, hipertensió, insuficiència renal
Característiques. Com actuar?

Avaluació

Tipus de la prova: Prova escrita
Durada i lloc de realització: 60 minuts i es farà a l’aula
Característiques: 20 preguntes tipus test sobre conceptes i coneixements teòrics. Els ítems tipus test poden ser d’un únic tipus o bé una combinatòria entre selecció múltiple, compleció de text i resposta breu.
Valoració: Es puntuarà de l’1 al 10. Les respostes correctes a les preguntes de continguts es valoren amb 0,5 punt cadascuna. L’alumne ha d’obtenir una puntuació mínima de 5.
Temporització: A partir de la penúltima sessió

Tipus de la prova: Prova pràctica
Durada i lloc de realització: 50 minuts i es farà a l’aula
Característiques: Simulació (5 minuts per parella). Els alumnes hauran de posar en pràctica les tècniques de primers auxilis segons indiqui el formador.
Valoració: Es puntuarà de l’1 al 10, per aprovar caldrà obtenir una puntuació mínima de 5 punts.
Temporització: A partir de la penúltima sessió

La nota final s’obtindrà de trobar la mitjana entre les notes de la prova teòrica i la prova practica.

Per tal d’optar al certificat d’aprofitament del curs l’alumne haurà d’obtenir una qualificació igual o superior al 5. Aquesta qualificació s’obtindrà mitjançant la ponderació de la qualificació d’avaluació continua en un 30% del total, i la qualificació d’avaluació final en el restant 70%.

Avaluació final:
La prova de coneixements teòrics tindrà un dels següents formats:
- Tipus test
- Preguntes breus

La prova de coneixements pràctics tindrà un dels següents formats, l’alumne haurà de demostrar que és capaç d’aplicar els coneixements adquirits i la normativa de referència realitzant:

- Un estudi de cas
- La redacció d’un informe
- Una simulació d’una situació plantejada pel/la formador/a

Lloc

+ TALENT
C ACADEMIA 1 ALTELL
25002
Lleida

Entitats col·laboradores


Certificat

Assistència i Aprofitament

Valoració


Estudiants formats

480

Compartir