Primers auxilis bàsics

Ref: 85076

Inici: 17/09/24

Fi: 17/10/24

30h

Presencial

dimarts i dijous de 16:00 a 19:00 hores

85076

Requisits del curs

Segons normativa de la subvenció que finança el curs, la participació del personal al servei de l'administració pública en aquesta acció formativa, queda limitada a un màxim del 10% del total dels participants del pla formatiu.

Perfil de l’estudiant

No s'exigeix cap requisit per accedir a la formació, encara que s'han de posseir prou habilitats de comunicació lingüística que permetin cursar amb aprofitament la formació.

Objectius generals

Identificar el procediment a seguir i les actuacions necessàries per auxiliar persones afectades per una situació d'emergència, tenint en compte la tipologia, el context on es produeix i les necessitats que cal atendre.

Objectius específics

   •  Identificar les cures bàsiques de primers auxilis davant de qualsevol emergència.
   •  Aplicar tècniques per auxiliar el pacient en situacions urgents i extremes, així com entendre'n les necessitats.
   •  Identificar les actuacions necessàries per efectuar reanimacions cardio-pulmonars.

Contingut

85076

 Mòdul 1: Cures bàsiques. 10h
Definició de primers auxilis
   •  Concepte de socorrisme i primers auxilis
   •  Principis d'actuació i terminologia clínica
   •  Valoració primària i secundària de l'estat de l'accidentat
   •  Contingut bàsic de la farmaciola d'urgències
   •  Legislació en primers auxilis
   •  Identificació de les lesions
   •  Fases de la intervenció sanitària en emergència i exploració de la víctima
Resum de com actuar davant dels traumatismes
   •  Aparell locomotor i traumatisme i politraumatisme
   •  Crani-encefàlic
 Mòdul 2: Actuació davant de situacions extremes. 10h
Demostració de l'actuació davant d'hemorràgies
   •  Hemorràgia interna i externa
   •  Xoc
Anàlisi de l'actuació davant de cremades
   •  Pell i cremades
Gestionar l'actuació davant d'intoxicacions
   •  Conceptes generals en intoxicació per ingestió, inoculació i inhalació
   •  Intoxicacions de substàncies concretes
Aplicació de l'actuació davant de ofegament
   •  Accidents per immersió i actuacions immediates
Distinció davant pèrdues de consciència
   •  Lipotímia, síncope i cop de calor
Identificació de les actuacions especials de primers auxilis
   •  Ansietat, epilèpsia i amputació
   •  Mossegades i picades
Realització d'embenats: embenats, embenats improvisats i vendes
 Mòdul 3: Suport vital bàsic. 10h
Descripció de la reanimació cardiopulmonar en adults i nens
   •  Parada cardiorespiratòria i RCP bàsica/avançada
Demostració de la maniobra de Heimlich
   •  Situacions per a la seva aplicació
   •  Procediments i consideracions
Identificació del suport vital bàsic
   •  Seqüència a la RCP bàsica
   •  Valoració del nivell de consciència i de la ventilació
   •  Maniobres de ressuscitació cardiopulmonar

Avaluació

• Prova teòrica: Qüestionari tipus test o preguntes curtes
• Prova pràctica: Resolució d’un cas, exercici d’aplicació de coneixements, tècniques, estratègies, etc. o simulació d’una situació en què l’alumne ha d’actuar en un rol professional concret.

Lloc

+ TALENT
C ACADEMIA 1 ALTELL
25002
Lleida

Entitats col·laboradores


Valoració


Estudiants formats

533

Comparteix