Protocols per a la prevenció i abordatge de l'assetjament sexual i per raó de sexe: formació de la persona de referència

Ref: 82617
Protocols Per A La Prevencio I Abordatge De Lassetjament Sexual I Per Rao De Sexe Formacio De La Persona De Referencia 82617

Inici: 13/06/23

Fi: 19/07/23

20h

Presencial: 2h

Aula virtual: 3h

Teleformació: 15h

Mixta

dimarts de 18:00 a 20:00 hores

82617

Requisits del curs

Segons normativa de la subvenció que finança el curs, la participació del personal al servei de l'administració pública en aquesta acció formativa, queda limitada a un màxim del 10% del total dels participants del pla formatiu.

Objectius generals

Facilitar eines a les persones que exerciran o estan exercint les funcions de persona de referència.

Objectius específics

 Informar, assessorar i acompanyar les persones afectades.
 Evitar la victimització secundària de les dones i establir mesures que impedeixin la reproducció o la perpetuació dels estereotips sobre les dones i la violència masclista.
 Conèixer la dinàmica i particularitats de l'assetjament sexual i l'assetjament per raó de sexe.
 Conèixer el contingut del protocol, les seves implicacions, i com facilitar la seva implementació.

Continguts

82617

-Marc estructural de desigualtats: perspectiva de gènere i violències masclistes
-Marc normatiu
-Eines per a la prevenció de l'assetjament
-El protocol
-Actors implicats
-El pla d'igualtat i el protocol d'assetjament
-L'assetjament i l'organització del treball
-Mesures preventives de l'assetjament
-Comunicació efectiva i xarxa de recursos existents i sistemes de derivació
-Escolta activa. Eines per l'entrevista
-Assertivitat i comunicació per a la resolució de conflictes
-Com relacionar-se amb els actors implicats en el procés
-Acompanyament a persones afectades
-La gestió de la informació davant resta de la plantilla
-Recursos existents
-Eines i espais d'auto-cura
-El contingut del protocol
-Vies externes
-Casos pràctics

Avaluació

En funció de l’acció es farà:
Qüestionari final de la formació format per 10 preguntes tipus test de resposta única i 2 preguntes curtes referents als quatre blocs del curs.
O bé
Resolució d’un cas pràctic.

- Qüestionari tipus test o preguntes curtes.
- Cas pràctic.
- Redacció d’informes.
- Creació de productes.
- Activitats pràctiques dels continguts.
- Infografies, documents informatius, presentacions, anàlisi d’eines
- Exposicions de treballs.

El pes de l’avaluació final és del 20% de la nota final.

Entitats col·laboradores


Valoració


Estudiants formats

185

Compartir