Preparació concurs-oposició estabilització. Tècnic especialista en serveis penitenciaris

Autonomica Generalitat

Continguts

10741

Tema 5. Delictes contra l’Administració Publica
La prevaricació dels funcionaris públics. El suborn. La malversació. La desobediència i la negació d’auxili. La infidelitat en la custodia de documents i revelació de secrets. Abusos en l’exercici de la Funció Púbica: la sol·licitació sexual.

Tema 6. Delictes contra l’Administració de Justícia i contra les garanties constitucionals
El trencament de condemna. Altres delictes contra l’administració de justícia: el falç testimoni, l’obstrucció a la Justícia (incompareixença injustificada i coaccions i represàlies a persones que intervenen en els processos ). Delictes comesos pel funcionariat públic contra les garanties constitucionals en especial, els comesos en l’àmbit penitenciari. El delicte d’omissió del deure de perseguir delictes

Tema 8. Les mesures penals
Les mesures cautelars en el procés penal: concepte i tipus. La detenció i el procediment d’habeas corpus. La presó provisional. La llibertat provisional.

Tema 9. Marc legal i principis del sistema penitenciari
El sistema penitenciari recollit a la Llei orgànica general penitenciària. Principis fonamentals de l'execució penitenciària fixats a l'article 25.2 de la Constitució: la reeducació i la reinserció social. Referència a la normativa internacional en matèria penitenciària i al reconeixement de les resolucions penals a la Unió Europea.

Tema 10. L'activitat penitenciària en el marc autonòmic
Les competències de la Generalitat de Catalunya en matèria penitenciària a l'Estatut d'autonomia. El sistema penitenciari català: organització i estructura. El Reglament d'organització i funcionament dels serveis d'execució penal a Catalunya. Òrgans col·legiats dels Centres penitenciaris: composició, funcions i règim de sessions.
Òrgans unipersonals superiors del centres penitenciaris: funcions. El control de l’activitat penitenciari: el Jutge de vigilància.

Tema 11. El personal al servei de l'Administració penitenciària a Catalunya
Disposicions comunes en matèria de personal. Especificitats del personal dels centres penitenciaris. El Cap de serveis, el Coordinadors d’unitat especialitzada, el Cap d’unitat i el Cap d’àrea funcional: funcions. Especial referència a les funcions assignades al cos tècnic d'especialistes, grup serveis penitenciaris. Polítiques d’igualtat i perspectiva de gènere. Codi ètic dels professionals de l'execució penal a Catalunya.

Tema 12. La relació jurídica penitenciària
La relació jurídica penitenciària: naturalesa i fonaments. Drets dels/de les interns/ernes (classes i límits), sistema de protecció i règim de garanties. Deures dels/de les interns/ernes.

Tema 13. El règim penitenciari I
Organització general i àmbits d’actuació. Concepte i principis inspiradors. Ingressos i llibertats. Conduccions i trasllats. Relacions amb l’exterior: les comunicacions i visites. Informació, queixes i recursos dels/de les interns/ernes. Participació dels/de les interns/ernes en les activitats dels establiments. La participació de les organitzacions no governamentals.

Tema 14. El règim penitenciari II
Mesures de seguretat i vigilància: Seguretat estàtica i dinàmica. La seguretat exterior. Competències i finalitats. La seguretat interior: principis generals, mesures preventives i mesures de control. Els mitjans coercitius i la seva aplicació. La gestió de la informació com eina de seguretat. Els protocols d’emergència i seguretat.

Tema 15. El règim dels establiments penitenciaris III
La classificació en graus de tractament. El règim ordinari: principis generals i característiques. El règim tancat: criteris d'aplicació i característiques. El règim obert: criteris d'aplicació, objectius, característiques i modalitats. El règim de preventius.

Tema 16. El tractament penitenciari
Concepte i finalitat del tractament. L’equip multidisciplinar: funcions i composició Programes de tractament. El programa individualitzat de tractament (PIT). Permisos i sortides.

Tema 17. El règim disciplinari dels interns/ernes
Fonament, àmbit d'aplicació i principis de la potestat disciplinària. Classificació de les faltes i determinació de les sancions. Prescripció i cancel·lació. Procediment sancionador: ordinari i abreujat. Execució i compliment de les sancions.

Tema 18. Gestió administrativa i documental dels establiments penitenciaris
Les unitats de gestió administrativa. L'expedient personal del/de la intern/a: estructura i documentació que l'integren. La protecció de les dades de caràcter personal dels fitxers penitenciaris. La redacció de la informació: tipus de documents in normes bàsiques de l’elaboració dels documents.

Compartir