Preparació de promoció Interna d'Auxiliars Administratius a Administratius

Preparacio De Promocio Interna Dauxiliars Administratius A Administratius

Objectius generals

L'objectiu d'aquesta acció és l'acompanyament a la preparació d'oposicions per a la promoció interna del cos d'auxiliars administratius al cos d'administratius de la Generalitat de Catalunya, en relació al que estableix la RESOLUCIÓ PDA/339/2019, de 7 de febrer, per la qual es convoca el procés de selecció, punt 7.2.1.a: Primer exercici: test de coneixements generals i situacions pràctiques. Aquest exercici versa sobre els temes del temari a què fa referència l'apartat 1.3 d'aquestes bases indicats a continuació: tema 5, tema 6, temes 9 a 15 (ambdós inclosos), tema 17, tema 21, temes 23 a 26 (ambdós inclosos) i temes 27 a 31 (ambdós inclosos).

Les sessions es dedicaran al repàs del temari, però sobretot a la resolució de dubtes de les persones participants. En les sessions s'incidirà en aspectes concrets que poden generar més confusió o més dificultat.

El material que es facilitarà als alumnes és el que el formador utilitzi per a cada sessió. Els temes es posaran a disposició dels alumnes de forma pautada i planificada pel professorat per a un millor aprenentatge i preparació.

Continguts

6841

RESOLUCIÓ GAP/1234/2008, de 21 d'abril, per la qual s'aprova i es fa públic el temari de les proves selectives per a l'accés a l'escala administrativa del cos administratiu de la Generalitat.

Dret constitucional. Organització política

Tema 5: Institucions de la Generalitat de Catalunya
Tema 6: Administració pública i ciutadania

Administració pública. El dret administratiu

Tema 9: L'acte administratiu.
Tema 10: El procediment administratiu.
Tema 11: Revisió dels actes administratius i responsabilitat de l'Administració.
Tema 12: Els contractes del sector públic.
Tema 13: Procediment de la contractació administrativa.
Tema 14: Gestió del patrimoni de la Generalitat. L'activitat administrativa de foment.

Gestió de recursos humans

Tema 15: Estructura i ordenació de l'ocupació pública.
Tema 17: Drets i deures del personal al servei de l'Administració de la Generalitat.

Gestió econòmic financera

Tema 21: El pressupost de la Generalitat de Catalunya.
Tema 23: El pressupost per programes.
Tema 24: L'execució del pressupost
Tema 25: Els crèdits pressupostaris i les modificacions
Tema 26: El control pressupostari.

Organització del treball

Tema 27: Les administracions públiques i la societat de la informació Protecció de dades de caràcter personal.
Tema 28: Organització i qualitat.
Tema 29: Atenció al ciutadà i a la ciutadana.
Tema 30: Tractament i gestió de la documentació.
Tema 31: Els documents administratius.

Valoració


Estudiants formats

55

Compartir