Preparació per a l'oposició d'Auxiliar de Geriatria

Preparacio Per A Loposicio Dauxiliar De Geriatria

Objectius generals

 Repassar el temari de la RESOLUCIÓ TSF/1594/2020, corresponent a la categoria d'auxiliars de geriatria (grup D1).
 Preparar la primera i la segona prova (test de coneixements i supòsit pràctic) de l'esmentada convocatòria.

Continguts

9801

Part general

Tema 1
Organització de l'Administració de la Generalitat de Catalunya. El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies: estructura i competències.

Tema 2
L'Estatut dels treballadors. El contracte de treball: durada, modificació, suspensió i extinció.

Tema 3
L'Estatut bàsic de l'empleat públic: drets i deures. Codi de conducta dels empleats públics.

Tema 4
El VI Conveni col·lectiu únic d'àmbit de Catalunya del personal laboral de la Generalitat de Catalunya. Classificació professional. Retribucions. Jornada. Vacances. Permisos. La selecció i la contractació del personal. El període de prova. La mobilitat. El concurs de canvi de destinació. Règim disciplinari.

Tema 5
La prevenció de riscos laborals. Conceptes bàsics sobre seguretat i salut en el treball. Riscos laborals i mesures de protecció per al desenvolupament de les funcions de la categoria professional. Prevenció d'accidents i primers auxilis.


Part específica

Tema 6
El Sistema Català de Serveis Socials. La Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials. El Decret 142/2010, d'11 d'octubre, pel qual s'aprova la Cartera de serveis socials. La Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència.

Tema 7
L'ètica a l'atenció a les persones a les residències de gent gran. Maltractament a la gent gran en l'àmbit institucional. Confidencialitat i protecció de dades.

Tema 8
El Pla individual d'atenció interdisciplinària dirigida a cobrir les activitats de la vida diària i fer-ne el seguiment. L'atenció centrada en la persona i la programació d'activitats per part de l'equip interdisciplinari. Qualitat dels serveis prestats i satisfacció dels usuaris.

Tema 9
Les funcions de l'auxiliar per preparar i donar suport a l'equip tècnic de la residència. Acolliment i recepció dels usuaris, la família o la persona de referència (habilitats comunicatives en relació amb l'atenció a les famílies dels residents, gestió de queixes i reclamacions, i queixes o iniciatives del mateix personal).

Tema 10
Les funcions de l'auxiliar en les intervencions d'atenció física a les persones residents. Atenció a la higiene personal i el manteniment de l'ordre i les condicions higienicosanitàries de l'habitació de la persona resident.

Tema 11
Les funcions de l'auxiliar en l'atenció sociosanitària a les persones residents. Col·laboració amb l'equip sanitari per realitzar les actuacions de caire sanitari. Utilització d'ajudes tècniques. Mobilitzacions, contencions i transferències. Prevenció d'accidents. Atenció a malalts terminals. Acompanyament a la mort i al dol.

Tema 12
Les funcions de l'auxiliar en l'atenció psicosocial. Acompanyament i foment de la participació dels usuaris en les activitats programades en la residència. Activitats d'animació i dinamització. Realització d'activitats i exercicis de manteniment i entrenament psicològic, rehabilitador i ocupacional. Afavoriment de la comunicació dels usuaris. Sistemes alternatius de comunicació.

Tema 13
L'alimentació adreçada a la gent gran. Característiques de l'alimentació equilibrada i saludable. La ingesta d'aliments segons les necessitats nutricionals i alimentàries de les persones grans. Canvis fisiològics en el procés d'envelliment, dificultat de deglució i disfàgia. Tipus de dietes habituals a les residències de gent gran.

Tema 14
Els principals síndromes geriàtrics. Immobilitat. Inestabilitat i caigudes. Incontinència urinària i fecal. Deteriorament cognitiu.

Tema 15
La documentació bàsica de treball. Principals protocols i registres (acollida i adaptació, incontinències, caigudes, contencions, lesions per pressió i higiene personal).

Valoració


Estudiants formats

127

Compartir