Preparació personal laboral de la Generalitat. Categoria E. Part comuna

Preparacio Personal Laboral De La Generalitat Categoria E Part Comuna

Continguts

10615

Tema 1: El ciutadà i la ciutadana com a titular de drets davant l'Administració. Administració electrònica: concepte i beneficis per a la ciutadania i per a les administracions. Dades de caràcter personal: definició, el dret a ser informat, el consentiment, el dret d'accés, el dret de rectificació.


Tema 2: Estatut dels treballadors: drets i deures del personal laboral. Conveni col·lectiu únic del personal laboral de la Generalitat de Catalunya: classificació professional, retribucions bàsiques, jornada, vacances, i tipologia de faltes i les seves sancions dins del règim disciplinari.
i modificacions substancials de condicions de treball. Seguretat i salut laboral: definició de risc laboral, definició d'accident laboral i les seves tipologies, i definició de malaltia professional, i definició i utilitat dels equips de protecció individual.

Compartir