Orientacions per a la programació didàctica Educació Especial

Ref: 81561
Orientacions Per A La Programacio Didactica Educacio Especial
Preu:

290

Afiliats:

80€

Nous afiliats:

175€

Nous/ves Afiliats/des: Persones que previ a la inscripció al curs han abonat tres quotes d''afiliació (quota formació immediata), i mantenen l''afiliació durant tota la durada del curs. Uniu-vos a CCOO i trieu la quota de formació. Afilia''t

Més de 20 places

Inici: 21/10/22

Fi: 16/12/22

30h

Aula virtual: 10h

Teleformació: 20h

Mixta

divendres de 18:00 a 20:00 hores

81561

Informació important

Data límit d’inscripció: 10/10/2022 o fins a exhaurir les places.
 
Reconeixement de l’activitat demanat al Departament d'Educació en virtut de l'Ordre ENS/248/2012 (DOGC 6205 de 3 de setembre de 2012).
 
El curs consta de 30 hores, distribuïdes de la següent manera:
Hi haurà 14 hores de teleformació, que es realitzaran a través de la plataforma, on es penjaran els continguts teòrics, així com esquemes, videos explicatius, documentació de referència, etc. Aquestes hores es podran realitzar durant el curs sense horari estipulat seguint les orientacions de temporalització del professorat.
Es disposaran de 10 hores d’aula virtual, repartides en 5 sessions de 2 hores. Aquestes sessions, es faran els divendres de 18:00 a 20:00h (subjectes a modificacions). La semana anterior a l’inici del curs s’informarà dels diez concrets. Les classes seran gravades i es compartiran com a material de consulta.
6 hores de treball offline, per elaborar una unitat didàctica competencial durant el curs, que caldrà entregar per a ser corregida i avaluada.
A més, cada alumne disposarà al final del curs de 30 minuts de tutoria individualitzada on el professor/a li farà el retornament de la unitat didàctica i podrà resoldre els dubtes relatius a les correccions.

Forma de Pagament

Període de matrícula:
El pagament es realitzarà en únic termini, en el moment de la inscripció al curs, i mitjançant targeta bancària.
La realització del curs està condicionada a que es cobreixin les places disponibles, en cas que no es pugui realitzar per baixa demanda, es comunicarà a les persones matriculades i es retornaran íntegrament les quantitats abonades.
En el cas que els/les alumnes matriculades es donin de baixa, es retornarà el 80% de la matricula si la baixa es anterior en 7 dies a la data d’inici del curs. Si la baixa és posterior, i no ha transcorregut més del 50% de les classes, es retornarà el 50% de la matrícula, sempre que la baixa es produeixi com a conseqüència de causa justificada sobrevinguda i estigui documentada.
Per a qualsevol dubte podeu adreçar-vos a la Fundació Paco Puerto: telèfon 934812717 de dilluns a dijous de 09:30 a 18:00, o a l’adreça de correu fppuerto@ccoo.cat.

Objectius específics

- Contextualitzar la programació didàctica atenent el marc legal de referència , el projecte educatiu de centre, les característiques del context i els recursos disponibles.
- Saber com col   • laborar amb l’equip docent i amb l’equip d’assessorament psicopedagògic (EAP) en la identificació de les necessitats específiques de suport específic dels alumnes.
- Saber com col   • laborar en la planificació de la resposta educativa a la inclusió en els centre educatius.
- Elaborar i crear els plans de suport individualitzat per tal de saber com donar suport als tutors.
- Preparar activitats i materials didàctics que facilitin l'aprenentatge dels alumnes i la seva participació en les activitats del grup classe.
- Crear estratègies per donar suport en les activitats d'aprenentatge dins del grup classe.
- Elaborar una programació didàctica introduint mesures i suports addicionals o intensius garantint així que tot l’alumnat desenvolupa les capacitats i competències.

Continguts

81561

1. Contextualització de la inclusió en els diferents tipus de centres
2. Pla individualitzat
3. Estratègies de col   • laboració amb els tutors
4. Recursos en una escola inclusiva
5. Metodologies pel tractament de la diversitat a l’aula
6. Avaluació de la inclusió al centre
7. Avaluació d’un pla individualitzat
8. Elaboració definitiva de programació didàctica i/o un pla individualitzat
9. Exposició de la programació i unitat didàctica i/o pla individualitzat : revisió final

Valoració


Estudiants formats

153

Compartir