Orientacions per a la programació didàctica Educació Especial

Orientacions Per A La Programacio Didactica Educacio Especial

Objectius específics

- Contextualitzar la programació didàctica atenent el marc legal de referència , el projecte educatiu de centre, les característiques del context i els recursos disponibles.
- Saber com col   • laborar amb l’equip docent i amb l’equip d’assessorament psicopedagògic (EAP) en la identificació de les necessitats específiques de suport específic dels alumnes.
- Saber com col   • laborar en la planificació de la resposta educativa a la inclusió en els centre educatius.
- Elaborar i crear els plans de suport individualitzat per tal de saber com donar suport als tutors.
- Preparar activitats i materials didàctics que facilitin l'aprenentatge dels alumnes i la seva participació en les activitats del grup classe.
- Crear estratègies per donar suport en les activitats d'aprenentatge dins del grup classe.
- Elaborar una programació didàctica introduint mesures i suports addicionals o intensius garantint així que tot l’alumnat desenvolupa les capacitats i competències.

Contingut

7702

1. Contextualització de la inclusió en els diferents tipus de centres
2. Pla individualitzat
3. Estratègies de col   • laboració amb els tutors
4. Recursos en una escola inclusiva
5. Metodologies pel tractament de la diversitat a l’aula
6. Avaluació de la inclusió al centre
7. Avaluació d’un pla individualitzat
8. Elaboració definitiva de la unitat didàctica i/o un pla individualitzat
9. Exposició de la unitat didàctica i/o pla individualitzat : revisió final

Avaluació

Els alumnes hauran de treballar el 100% dels continguts penjats a la plataforma, realitzant les tasques encomanades a cada sessió i hauran d'elaborar una situació d'aprenentatge.
S'avaluarà la situació d'aprenentatge realitzada.

Valoració


Estudiants formats

197

Comparteix