Orientacions per a la programació didàctica Educació Infantil

Orientacions Per A La Programacio Didactica Educacio Infantil

Objectius específics

- Contextualitzar la programació didàctica atenent el marc legal de referència , el projecte educatiu de centre i les característiques del context.
- Dissenyar una programació per les diferents capacitats de l’etapa d’educació infantil: motriu i perceptiu; cognitiu; i llenguatge i social.
- Saber crear una programació inclusiva en l’etapa d’educació infantil, on tenir present tot tipus d’alumnat.
- Crear diferents tipus d’activitat aprenentatge per poder assolir els objectius marcats
- Determinar els diferents criteris d’avaluació segons les capacitats i de forma global per l’etapa d’educació infantil

Continguts

7703

1. Contextualització
2. Explicació currículum educació infantil
3. Desenvolupament de les diferents capacitats
4. Crear diferents escenaris d’aprenentatge on l’alumnat pugui aprendre.
5. Com treballar la inclusió a l’etapa d’educació infantil
6. Orientacions metodològiques. Innovació.
7. L’avaluació per regular l’aprenentatge i per conèixer el procés de cada infant
8. Elaboració definitiva de la programació didàctica.
9. Revisió final de la unitat didàctica

Avaluació

Els alumnes hauran de treballar el 100% dels continguts i hauran d'elaborar una unitat didàctica competencial.
S'avaluarà la unitat didàctica competencial realitzada.

Valoració


Estudiants formats

431

Compartir

Pròxims cursos