Orientacions per a la programació didàctica Educació Infantil

Orientacions Per A La Programacio Didactica Educacio Infantil

Objectius específics

 Contextualitzar la programació didàctica atenent el marc legal de referència, el projecte educatiu de centre, les característiques del context i els recursos disponibles, tant materials com els humans.
 Assegurar que els docents dissenyin la programació didàctica amb coherència, tenint en compte un enfocament pedagògic inclusiu, fent propostes pedagògiques impregnades d’unes expectatives altes respecte a l’aprenentatge i a les possibilitats d’avenç de tots els alumnes.
 Definir activitats d’ensenyament aprenentatge, en base a les competències establertes en el disseny curricular per tal d’afavorir l’assoliment dels objectius personals i socials.
 Temporitzar i seqüenciar les activitats d’ensenyament aprenentatge seguint una lògica que permeti l’assentament de competències.
 Elaborar una Situació d’Aprenentatge introduint mesures i suports addicionals o intensius garantint així que tot l’alumnat desenvolupa les capacitats i competències.
 Determinar els criteris d’avaluació i els instruments per valorar el progressiu grau d’adquisició de les distintes competències de tots els alumnes.

Continguts

7703

1. Contextualització
2. Explicació currículum educació infantil
3. Desenvolupament de les diferents competències
4. Crear diferents escenaris d’aprenentatge on l’alumnat pugui aprendre.
5. Com treballar la inclusió a l’etapa d’educació infantil
6. Orientacions metodològiques. Les paraules clau del currículum. El disseny universal.
7. L’avaluació per regular l’aprenentatge i per conèixer el procés de cada infant
8. Elaboració definitiva de la Situació d’Aprenentatge
9. Revisió final de la Situació d’Aprenentatge

Avaluació

Els alumnes hauran de treballar el 100% dels continguts penjats a la plataforma, realitzant les tasques encomanades a cada sessió i hauran d'elaborar una situació d'aprenentatge.
S'avaluarà la situació d'aprenentatge realitzada.

Valoració


Estudiants formats

500

Compartir