Orientacions per a la programació didàctica Educació Primària Audició i Llenguatge

Orientacions Per A La Programacio Didactica Educacio Primaria Audicio I Llenguatge

Objectius específics

- Contextualitzar la programació didàctica atenent el marc legal de referència , el projecte educatiu de centre, les característiques del context i els recursos disponibles, tant materials com els humans.
- Assegurar que els docents dissenyin la programació i unitat didàctica amb coherència, tenint en compte un enfocament pedagògic inclusiu, fent propostes pedagògiques impregnades d’unes expectatives altes respecte a l’aprenentatge i a les possibilitats d’avenç de tots els alumnes.
- Definir activitats d’ensenyament aprenentatge, en base a les competències establertes en el disseny curricular per tal d’afavorir l’assoliment dels objectius personals i socials.
- Temporitzar i seqüenciar les activitats d’ensenyament aprenentatge seguint una lògica que permeti l’assentament de competències.
- Elaborar una programació didàctica introduint mesures i suports addicionals o intensius garantint així que tot l’alumnat desenvolupa les capacitats i competències.
- Determinar els criteris d’avaluació i els instruments per valorar el progressiu grau d’adquisició de les distintes competències de tots els alumnes

Continguts

8001

1. Context
2. Explicació estructura nou currículum: àmbits i dimensions.
3. Disseny curricular i competències.
4. Continguts i activitats. Seqüenciació i temporització.
5. Orientacions metodològiques. Atenció a la diversitat.
6. Orientacions metodològiques. Innovació.
7. Criteris d’avaluació. Instruments.
8. Elaboració definitiva de programació didàctica.
9. Revisió final de la unitat didàctica

Avaluació

Els alumnes hauran de treballar el 100% dels continguts i hauran d'elaborar una unitat didàctica competencial.
S'avaluarà la unitat didàctica competencial realitzada.

Valoració


Estudiants formats

12

Compartir