Orientacions per a la programació didàctica Educació Primària Música

Orientacions Per A La Programacio Didactica Educacio Primaria Musica

Objectius específics

- Contextualitzar la programació didàctica atenent el marc legal de referència , el projecte educatiu de centre, les característiques del context i els recursos disponibles, tant materials com els humans.
- Assegurar que els docents dissenyin la programació i unitat didàctica amb coherència, tenint en compte un enfocament pedagògic inclusiu, fent propostes pedagògiques impregnades d’unes expectatives altes respecte a l’aprenentatge i a les possibilitats d’avenç de tots els alumnes.
- Definir activitats d’ensenyament aprenentatge, en base a les competències establertes en el disseny curricular per tal d’afavorir l’assoliment dels objectius personals i socials.
- Temporitzar i seqüenciar les activitats d’ensenyament aprenentatge seguint una lògica que permeti l’assentament de competències.
- Elaborar una programació didàctica introduint mesures i suports addicionals o intensius garantint així que tot l’alumnat desenvolupa les capacitats i competències.
- Determinar els criteris d’avaluació i els instruments per valorar el progressiu grau d’adquisició de les distintes competències de tots els alumnes

Continguts

8402

-Context
-Explicació estructura nou currículum: àmbits i dimensions
-Disseny curricular i competències
-Continguts i activitats. Seqüenciació i temporització
-Orientacions metodològiques. Atenció a la diversitat
-Programació didàctica: orientacions metodològiques. Innovació.
-Criteris d’avaluació. Instruments
-Elaboració definitiva de programació didàctica.
-Revisió final de la unitat didàctica

Avaluació

Els alumnes hauran d'assistir al 80% de les classes presencials i hauran d'elaborar una unitat didàctica competencial en les 6 hores no presencials.
S'avaluarà la unitat didàctica competencial realitzada i la presentació oral de la mateixa.

Valoració


Estudiants formats

7

Compartir