Orientacions per a la programació didàctica Educació Primària

Objectius específics

 Contextualitzar la programació didàctica atenent el marc legal de referència, el projecte educatiu de centre, les característiques del context i els recursos disponibles, tant materials com els humans.
 Assegurar que els docents dissenyin la programació didàctica amb coherència, tenint en compte un enfocament pedagògic inclusiu, fent propostes pedagògiques impregnades d’unes expectatives altes respecte a l’aprenentatge i a les possibilitats d’avenç de tots els alumnes.
 Definir activitats d’ensenyament aprenentatge, en base a les competències establertes en el disseny curricular per tal d’afavorir l’assoliment dels objectius personals i socials.
 Temporitzar i seqüenciar les activitats d’ensenyament aprenentatge seguint una lògica que permeti l’assentament de competències.
 Elaborar una Situació d’Aprenentatge introduint mesures i suports addicionals o intensius garantint així que tot l’alumnat desenvolupa les capacitats i competències.
 Determinar els criteris d’avaluació i els instruments per valorar el progressiu grau d’adquisició de les distintes competències de tots els alumnes.

Contingut

7701

1. Context
2. Explicació estructura nou currículum: dels continguts als sabers, de les competències bàsiques a les competències clau.
3. Disseny curricular i competències
4. Sabers i activitats. Seqüenciació i temporització
5. Orientacions metodològiques. Atenció a la diversitat. El disseny universal.
6. Orientacions metodològiques. Innovació. Els 6 vectors del currículum.
7. Criteris d’avaluació. L’avaluació formativa i formadora. Instruments
8. Elaboració definitiva de Situació d’Aprenentatge i/o Unitat didàctica
9. Revisió final de la Situació d’Aprenentatge i/o Unitat didàctica

Avaluació

Els alumnes hauran de treballar el 100% dels continguts penjats a la plataforma, realitzant les tasques encomanades a cada sessió i hauran d'elaborar una situació d'aprenentatge.
S'avaluarà la situació d'aprenentatge realitzada.

Valoració


Estudiants formats

919

Comparteix