Orientacions per a la programació didàctica Educació Secundària àmbit Científic- Tecnològic

Objectius específics

 Contextualitzar la programació didàctica atenent al marc legal de referència i al projecte educatiu de centre.
 Definir activitats d’ensenyament aprenentatge, en base a les competències establertes en el disseny curricular, que facilitin l’assoliment dels objectius plantejats.
 Temporitzar i seqüenciar les activitats d’ensenyament aprenentatge seguint una lògica que permeti l’assentament de competències.
 Elaborar una programació didàctica introduint criteris d’innovació, atenció a la diversitat i als vectors del nou currículum.
 Determinar els criteris d’avaluació i els instruments que en base als mateixos seran més idonis.

Contingut

9482

a) Contextualització
b) Elements del currículum:
1. Competències clau.
2. Perfil competencial de sortida.
3. Competències específiques.
4. Criteris, indicadors i instruments d’avaluació.
5. Sabers.
6. Situacions d’aprenentatge.
7. Activitats i orientacions metodològiques.
8. Exposició de la situació d’aprenentatge i/o unitat didàctica: revisió final.

Avaluació

Els alumnes hauran de treballar el 100% dels continguts penjats a la plataforma, realitzant les tasques encomanades a cada sessió i hauran d'elaborar una situació d'aprenentatge.
S'avaluarà la situació d'aprenentatge realitzada.

Valoració


Estudiants formats

246

Comparteix