Orientacions per a la programació didàctica Educació Secundària Ensenyaments Artístics

Sessions Formatives Per Les Oposicions Personal Laboral Deducacio Auxiliar Educacio Especial 82887

Objectius específics

 Contextualitzar la programació didàctica atenent al marc legal de referència i al projecte educatiu de centre.
 Definir activitats d’ensenyament aprenentatge, en base a les competències establertes en el disseny curricular, que facilitin l’assoliment dels objectius plantejats.
 Temporitzar i seqüenciar les activitats d’ensenyament aprenentatge seguint una lògica que permeti l’assentament de competències.
 Elaborar una programació didàctica introduint criteris d’innovació i atenció a la diversitat.
 Determinar els criteris d’avaluació i els instruments que en base als mateixos seran més idonis.

Continguts

10729

-Context
-Explicació estructura nou currículum: àmbits i dimensions
-Disseny curricular i competències
-Continguts i activitats. Seqüenciació i temporització
-Orientacions metodològiques. Atenció a la diversitat
-Orientacions metodològiques. Innovació.
-Criteris d’avaluació. Instruments
-Elaboració definitiva de programació didàctica
-Revisió final de la unitat didàctica

Avaluació

Els alumnes hauran d’assistir al 100% dels continguts i hauran d'elaborar i superar una unitat didàctica competencial.
S'avaluarà la unitat didàctica competencial realitzada.

Compartir