Orientacions per a la programació didàctica Educació Secundària

Orientacions Per A La Programacio Didactica Educacio Secundaria Ambit Cientific Tecnologic 80770

Objectius específics

 Contextualitzar la programació didàctica atenent al marc legal de referència i al projecte educatiu de centre.
 Definir activitats d’ensenyament aprenentatge, en base a les competències establertes en el disseny curricular, que facilitin l’assoliment dels objectius plantejats.
 Temporitzar i seqüenciar les activitats d’ensenyament aprenentatge seguint una lògica que permeti l’assentament de competències.
 Elaborar una programació didàctica introduint criteris d’innovació i atenció a la diversitat.
 Determinar els criteris d’avaluació i els instruments que en base als mateixos seran més idonis.

Continguts

9182

1. Context
2. Explicació estructura nou currículum: àmbits i dimensions
3. Disseny curricular i competències
4. Continguts i activitats. Seqüenciació i temporització
5. Orientacions metodològiques. Atenció a la diversitat
6. Orientacions metodològiques. Innovació.
7. Criteris d’avaluació. Instruments
8. Elaboració definitiva de programació didàctica
9. Revisió final de la unitat didàctica

Avaluació

Els alumnes hauran d’assistir al 100% dels continguts i hauran d'elaborar i superar una unitat didàctica competencial.
S'avaluarà la unitat didàctica competencial realitzada.

Valoració


Estudiants formats

298

Compartir