Orientacions per a la programació didàctica Formació Professional

Ref: 81562
Orientacions Per A La Programacio Didactica Formacio Professional
Preu:

290

Afiliats:

80€

Nous afiliats:

175€

Nous/ves Afiliats/des: Persones que previ a la inscripció al curs han abonat tres quotes d''afiliació (quota formació immediata), i mantenen l''afiliació durant tota la durada del curs. Uniu-vos a CCOO i trieu la quota de formació. Afilia''t

Més de 20 places

Inici: 21/10/22

Fi: 16/12/22

30h

Aula virtual: 10h

Teleformació: 20h

Mixta

divendres de 17:30 a 19:30 hores

81562

Informació important

Data límit d’inscripció: 10/10/2022 o fins a exhaurir les places.
 
Reconeixement de l’activitat demanat al Departament d'Educació en virtut de l'Ordre ENS/248/2012 (DOGC 6205 de 3 de setembre de 2012).
 
El curs consta de 30 hores, distribuïdes de la següent manera:
Hi haurà 14 hores de teleformació, que es realitzaran a través de la plataforma, on es penjaran els continguts teòrics, així com esquemes, videos explicatius, documentació de referència, etc. Aquestes hores es podran realitzar durant el curs sense horari estipulat seguint les orientacions de temporalització del professorat.
Es disposaran de 10 hores d’aula virtual, repartides en 5 sessions de 2 hores. Aquestes sessions, es faran els divendres de 17:00 a 19:00h (subjectes a modificacions). La semana anterior a l’inici del curs s’informarà dels diez concrets. Les classes seran gravades i es compartiran com a material de consulta.
6 hores de treball offline, per elaborar una unitat didàctica competencial durant el curs, que caldrà entregar per a ser corregida i avaluada.
A més, cada alumne disposarà al final del curs de 30 minuts de tutoria individualitzada on el professor/a li farà el retornament de la unitat didàctica i podrà resoldre els dubtes relatius a les correccions.

Forma de Pagament

Període de matrícula:
El pagament es realitzarà en únic termini, en el moment de la inscripció al curs, i mitjançant targeta bancària.
La realització del curs està condicionada a que es cobreixin les places disponibles, en cas que no es pugui realitzar per baixa demanda, es comunicarà a les persones matriculades i es retornaran íntegrament les quantitats abonades.
En el cas que els/les alumnes matriculades es donin de baixa, es retornarà el 80% de la matricula si la baixa es anterior en 7 dies a la data d’inici del curs. Si la baixa és posterior, i no ha transcorregut més del 50% de les classes, es retornarà el 50% de la matrícula, sempre que la baixa es produeixi com a conseqüència de causa justificada sobrevinguda i estigui documentada.
Per a qualsevol dubte podeu adreçar-vos a la Fundació Paco Puerto: telèfon 934812717 de dilluns a dijous de 09:30 a 18:00, o a l’adreça de correu fppuerto@ccoo.cat.

Objectius específics

- Contextualitzar la programació didàctica atenent al marc legal de referència i al projecte educatiu de centre.
- Definir activitats d’ensenyament aprenentatge, en base a les competències establertes en el disseny curricular, que facilitin l’assoliment dels objectius plantejats.
- Temporitzar i seqüenciar les activitats d’ensenyament aprenentatge seguint una lògica que permeti l’assentament de competències.
- Elaborar una programació didàctica introduint criteris d’innovació i atenció a la diversitat.
- Contextualitzar els criteris d’avaluació i determinar els instruments d’avaluació més idonis per l’assoliment de les competències.

Continguts

81562

1. Plataforma de treball telemàtic i pla de treball
2. Legislació i normativa que afecta a la programació.
3. Model curricular de la FP (LOE).
4. Estructura i distribució del cicles formatius
5. Títol i perfil professional
6. Distribució dels mòduls i UFs amb DUAL i no DUAL
7. Temporització i assignació d’hores de lliure disposició
8. Estructura i composició de les AEA i NF
9. Relació dels mòduls amb les competències professionals, personals i socials del títol
10. Integració de la llengua anglesa i capacitats clau
11. Determinació de la metodologia i incorporació de metodologies actives
12. Criteris i instruments d’avaluació i recuperació
13. Assignació d’espais, equipaments i recursos
14. Incorporació de la perspectiva de gènere, integració i diversitat


Valoració


Estudiants formats

521

Compartir