Orientacions per a la programació didàctica Formació Professional FOL

Sessions Dacompanyament Estabilitzacio Ajuntament Barcelona Professors Deducacio Secundaria I Professors Darts Plastiques I Disseny

Objectius generals

 Contextualitzar la programació didàctica atenent al marc legal de referència i al projecte educatiu de centre.
 Definir activitats d’ensenyament aprenentatge, en base a les competències establertes en el disseny curricular, que facilitin l’assoliment dels objectius plantejats.
 Temporitzar i seqüenciar les activitats d’ensenyament aprenentatge seguint una lògica que permeti l’assentament de competències.
 Elaborar una programació didàctica introduint criteris d’innovació i atenció a la diversitat.
 Contextualitzar els criteris d’avaluació i determinar els instruments d’avaluació més idonis per l’assoliment de les competències.

Objectius específics


Continguts

8521

1. Programació didàctica: àmbits i dimensions. Context
2. Programació didàctica: Disseny curricular i competències
3. Programació didàctica: continguts i activitats. Seqüenciació i temporització
4. Programació didàctica: orientacions metodològiques. Atenció a la diversitat
5. Programació didàctica: orientacions metodològiques. Innovació
6. Programació didàctica: criteris d’avaluació. Instruments
7. Elaboració definitiva de programació didàctica
8. Exposició de programació i unitat didàctica: revisió final

Avaluació

Els alumnes hauran de treballar el 100% dels continguts penjats a la plataforma, realitzant les tasques encomanades a cada sessió i hauran d'elaborar una situació d'aprenentatge.
S'avaluarà la situació d'aprenentatge realitzada.

Valoració


Estudiants formats

76

Compartir