Orientacions per a la programació didàctica Formació Professional

Orientacions Per A La Programacio Didactica Formacio Professional

Objectius específics

- Contextualitzar la programació didàctica atenent al marc legal de referència i al projecte educatiu de centre.
- Definir activitats d’ensenyament aprenentatge, en base a les competències establertes en el disseny curricular, que facilitin l’assoliment dels objectius plantejats.
- Temporitzar i seqüenciar les activitats d’ensenyament aprenentatge seguint una lògica que permeti l’assentament de competències.
- Elaborar una programació didàctica introduint criteris d’innovació i atenció a la diversitat.
- Contextualitzar els criteris d’avaluació i determinar els instruments d’avaluació més idonis per l’assoliment de les competències.

Continguts

7704

1. Plataforma de treball telemàtic i pla de treball
2. Legislació i normativa que afecta a la programació.
3. Model curricular de la FP (LOE).
4. Estructura i distribució del cicles formatius
5. Títol i perfil professional
6. Distribució dels mòduls i UFs amb DUAL i no DUAL
7. Temporització i assignació d’hores de lliure disposició
8. Estructura i composició de les AEA i NF
9. Relació dels mòduls amb les competències professionals, personals i socials del títol
10. Integració de la llengua anglesa i capacitats clau
11. Determinació de la metodologia i incorporació de metodologies actives
12. Criteris i instruments d’avaluació i recuperació
13. Assignació d’espais, equipaments i recursos
14. Incorporació de la perspectiva de gènere, integració i diversitat


Avaluació

Els alumnes hauran de treballar el 100% dels continguts i hauran d'elaborar una unitat didàctica competencial.
S'avaluarà la unitat didàctica competencial realitzada.

Valoració


Estudiants formats

434

Compartir

Pròxims cursos