Orientacions per a la programació didàctica

Orientacions Per A La Programacio Didactica Formacio Professional

Objectius generals

Comprendre i conèixer, des de la perspectiva de l'aspirant, el procediment de concurs oposició recollit a la convocatòria i la seva normativa de referència.
Desenvolupar una programació didàctica de Formació Professional d'acord amb els requisits establerts a la convocatòria.
Analitzar i valorar els elements de context, organitzatius i curriculars de la Formació Professional que resulten significatius per a la realització de les proves.

Continguts

6141

-L'acompliment dels requisits d'accés
-Fases i continguts de les proves
-Regulació de l'FP a Catalunya
-Aspectes diferencials de l'FP al centre educatiu
-Llocs de treball als quals s'aspira: naturalesa, drets i obligacions
-El currículum a l'FP
-Temporització i planificació didàctica
-Contextualització i concreció dels elements curriculars en la unitat
-Disseny d'activitats d'aprenentatge
-Avaluació
-Atenció a la diversitat
-Exercici pràctic d'exposició oral

Avaluació

Els alumnes hauran d'assistir al 80% de les classes presencials i hauran d'elaborar una programació didàctica en les 6 hores no presencials.
S'avaluarà la programació didàctica realitzada i la presentació oral de la mateixa.

Avaluació de la satisfacció:
A la finalització del curs, es passarà un qüestionari d’avaluació de la satisfacció dels alumnes vers l’acció formativa realitzada.

Valoració


Estudiants formats

211

Compartir