Orientacions per a la realització dels supòsits pràctics. FOL

Orientacions Per A La Realitzacio Dels Suposits Practics Fol

Objectius específics

 Conèixer els supòsits pràctics específics ajustats a la darrera convocatòria.
 Integrar un esquema per elaborar una correcta resposta educativa a la situació plantejada.
 Desenvolupar un guió d'una situació d’aprenentatge segons els fonaments teòrics específics i el marc legal vigent.
 Ampliar els materials i recursos específics per enriquir la proposta didàctica.

Continguts

10430

­ Contextualització d’una situació d’aprenentatge del SP atenent el marc legal de referència.
­ Planificació i organització de la situació d’aprenentatge en base a les competències pròpies de la matèria.
­ Incorporació dels aspectes d'innovació educativa, atenció a la diversitat i gènere.
­ Treball d'escriptura: planificació, redacció i ordre.
­ Tècniques de lectura i exposició oral

Valoració


Estudiants formats

16

Compartir