Sessions formatives per les oposicions personal laboral d'educació Integrador/a Social

Sessions Formatives Per Les Oposicions Personal Laboral Deducacio Auxiliar Educacio Especial 82887

Continguts

10799

1. Les competències professionals del integrador/a en l’educació obligatòria i postobligatòria. Les relacions dels infants i joves , i amb la comunitat educativa. El treball en equip. Els Plans educatius de l'entorn (PEE)

2. Autonomia personal. Procés de l’adquisició de les activitats bàsiques en les etapes de l’ensenyament obligatori i post-obligatori. Factors que posen en risc l’adquisició de l’autonomia personal. Intervenció educativa:Adquisició acompanyament i suport.

3. Implicació de les families en l’educació dels seus fills i filles. Carta de compromís i acords adicionals. Acció tutorial compartida.Estrategies d’acompanyament escolar a casa.

4. La inclusió social, l’equitat i lluita contra la segregació. La inclusió escolar i en l’educació obligatòria. Acollida de l’alumnat. Processos d’orientació i acompanyament per fomentar la inclusió de l’alumnat en risc d’exclusió en les activitats del centre.

5. Espais inclusius. La importància dels espais en els processos d’inclusió, relació i cohesió. Característiques dels espais inclusius. Mesures d'intervenció per fer més inclusius els espais comuns.

6.Participació de les famílies. Importància de la participació de les famílies en els centres educatius. Pla d’acollida de les famílies. Formes de participació. Acompanyament de les famílies més vulnerables per promoure la seva participació.

7. La convivència. El projecte de convivència als centres educatius. Valors i actituds. La norma. Tècniques i dinàmiques de relació i cohesió social

8.Gestió positiva dels conflictes. El conflicte com a element inherent en les relacions humanes. Tècniques per la gestió i resolució positiva de conflictes:negociació, facilitació, mediació mesures reparadores i practiques restauratives.

9.Absentisme escolar . Definició. Estratègies relacionades amb la prevenció , detecció i intervenció davant l’absentisme. Col·laboració amb agents externs.

10.Orientació i seguiment de la participació de l’alumnat en risc en les activitats extraescolars i del lleure educatiu. Detecció de les necessitats i interessos de l’alumnat atès. Orientació de l’alumnat en risc i les seves famílies enel temps de lleure i l’educació no formal.

11.Relacions positives amb l'entorn. Programes socioeducatius. Dinamització dels espais informals públics com els espais educatius. Treball en xarxa amb altres agens educatius de l’entorn en el marc de les pròpies competències.

Compartir