Contractació administrativa. Nivell avançat

Ref: 81376
Especialitzacio
Preu:

165

Afiliats:

125€

Més de 20 places

Inici: 07/11/22

Fi: 28/11/22

25h

Aula Virtual

dilluns, dimecres i divendres de 09:30 a 12:00 hores

81376

Informació important

El curs es farà a través de l'aula virtual de la plataforma.
Aquestes classes es gravaran i estaran disponibles en la plataforma com a material de consulta.
Per un bon seguiment del curs, es imprescindible que les persones inscrites tinguin un ordinador amb bona connexió a internet.
Per qualsevol dubte, contacteu amb
Fundació Paco Puerto. fppuerto@ccoo.cat

Forma de Pagament

La forma de pagament serà mitjançant targeta bancària, i es realitzarà en un pagament.
La realització del curs està condicionada a que es cobreixin les places disponibles, en cas que no es pugui realitzar per baixa demanda, es comunicarà a les persones matriculades i es retornaran íntegrament les quantitats abonades.
En el cas que els/les alumnes matriculades es donin de baixaes retornarà el 80% de la matricula si la baixa es anterior en 7 dies a la data d’inici del curs. Si la baixa és posterior, i no ha transcorregut més del 50% de les classes, es retornarà el 50% de la matricula, sempre que la baixa es produeixi com a conseqüència de causa justificada sobrevinguda i estigui documentada.
Per a qualsevol dubte podeu adreçar-vos a la Fundació Paco Puerto: telèfon 934812717 de dilluns a dijous de 09:30 a 18:00, o a l’adreça de correu fppuerto@ccoo.cat.

Continguts

81376

1. La Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic: principis,
2. Àmbit d'aplicació objectiu i subjectiu de la LCSP. Negocis exclosos : convenis de col·laboració i encàrrecs a mitjans propis
3.. Els tipus de contractes
a) Obres
b) Concessions d'obres
c) Subministraments
d) Serveis
e) els contractes mixtos
4. Els contractes administratius i contractes privats. Els contractes subjectes a regulació harmonitzada
5. Els terminis. La programació
6. L'aptitud per contractar amb el sector públic: capacitat, solvència i no prohibició
7. La preparació dels contractes. La consulta preliminar . El càlcul del PBL i del VEC. La divisió en lots. Expedient de contractació
a) La tramitació ordinària
b) la tramitació urgent
c) la tramitació d'emergència
d) el contracte menor
8. L'adjudicació dels contractes. Regles generals: publicitat, regles generals, valor anormal, criteris d'adjudicació. La mesa de contractació i l'òrgan de contractació
9. Els procediments d'adjudicació. Els procediments ordinaris (obert i restringit) i les modalitats simplificades del procediment obert
El procediment de negociació amb licitació i el procediment negociat sense publicitat, El diàleg competitiu i l'associació per la innovació
10. La contractació electrònica. Règim jurídic
11. El règim de revisió en via administrativa
12. Els sistemes de racionalització. Acords marc, compra centralitzada i sistemes dinàmics
13. L'execució dels contractes: Prerrogatives de les AAPP, penalitats
14. La modificació dels contractes: modificacions previstes i imprevistes
15. La subcontractació. La cessió.
16. L'extinció dels contractes: pagament

Compartir