Contractació administrativa. Nivell avançat

Contractacio Administrativa Nivell Avancat

Continguts

10715

1. La Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic: principis,
2. Àmbit d'aplicació objectiu i subjectiu de la LCSP. Negocis exclosos : convenis de col·laboració i encàrrecs a mitjans propis
3.. Els tipus de contractes
a) Obres
b) Concessions d'obres
c) Subministraments
d) Serveis
e) els contractes mixtos
4. Els contractes administratius i contractes privats. Els contractes subjectes a regulació harmonitzada
5. Els terminis. La programació
6. L'aptitud per contractar amb el sector públic: capacitat, solvència i no prohibició
7. La preparació dels contractes. La consulta preliminar . El càlcul del PBL i del VEC. La divisió en lots. Expedient de contractació
a) La tramitació ordinària
b) la tramitació urgent
c) la tramitació d'emergència
d) el contracte menor
8. L'adjudicació dels contractes. Regles generals: publicitat, regles generals, valor anormal, criteris d'adjudicació. La mesa de contractació i l'òrgan de contractació
9. Els procediments d'adjudicació. Els procediments ordinaris (obert i restringit) i les modalitats simplificades del procediment obert
El procediment de negociació amb licitació i el procediment negociat sense publicitat, El diàleg competitiu i l'associació per la innovació
10. La contractació electrònica. Règim jurídic
11. El règim de revisió en via administrativa
12. Els sistemes de racionalització. Acords marc, compra centralitzada i sistemes dinàmics
13. L'execució dels contractes: Prerrogatives de les AAPP, penalitats
14. La modificació dels contractes: modificacions previstes i imprevistes
15. La subcontractació. La cessió.
16. L'extinció dels contractes: pagament

Avaluació

Qüestionari tipus test

Compartir