Contractació administrativa. Nivell inicial

Ref: 81375
Especialitzacio
Preu:

94

Afiliats:

59€

Més de 20 places

Inici: 28/09/22

Fi: 05/10/22

10h

Aula Virtual

dilluns, dimecres i divendres de 09:30 a 12:00 hores

81375

Informació important

El curs es farà a través de l'aula virtual de la plataforma.
Aquestes classes es gravaran i estaran disponibles en la plataforma com a material de consulta.
Per un bon seguiment del curs, es imprescindible que les persones inscrites tinguin un ordinador amb bona connexió a internet.
Per qualsevol dubte, contacteu amb
Fundació Paco Puerto. fppuerto@ccoo.cat

Forma de Pagament

La forma de pagament serà mitjançant targeta bancària, i es realitzarà en un pagament.
La realització del curs està condicionada a que es cobreixin les places disponibles, en cas que no es pugui realitzar per baixa demanda, es comunicarà a les persones matriculades i es retornaran íntegrament les quantitats abonades.
En el cas que els/les alumnes matriculades es donin de baixaes retornarà el 80% de la matricula si la baixa es anterior en 7 dies a la data d’inici del curs. Si la baixa és posterior, i no ha transcorregut més del 50% de les classes, es retornarà el 50% de la matricula, sempre que la baixa es produeixi com a conseqüència de causa justificada sobrevinguda i estigui documentada.
Per a qualsevol dubte podeu adreçar-vos a la Fundació Paco Puerto: telèfon 934812717 de dilluns a dijous de 09:30 a 18:00, o a l’adreça de correu fppuerto@ccoo.cat.

Continguts

81375

1. La Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic: principis, negocis exclosos
2. Els tipus de contractes
a) Obres
b) Concessions d'obres
c) Subministraments
d) Serveis
3. Els contractes administratius i contractes privats. Els contractes subjectes a regulació harmonitzada
4. L'aptitud per contractar amb el sector públic: capacitat, solvència i no prohibició
5. La preparació dels contractes: Expedient de contractació
a) La tramitació ordinària
b) la tramitació urgent
c) la tramitació d'emergència
d) el contracte menor
6. L'adjudicació dels contractes. Regles generals: publicitat, criteris d'adjudicació
7. Els procediments d'adjudicació. Els procediments ordinaris (obert i restringit) i les modalitats simplificades del procediment obert. El procediment negociat sense publicitat
8. El règim de revisió en via administrativa
9. L'execució dels contractes: les modificacions

Compartir