Contractació administrativa. Nivell inicial

Contractacio Administrativa Nivell Inicial

Continguts

10714

1. La Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic: principis, negocis exclosos
2. Els tipus de contractes
a) Obres
b) Concessions d'obres
c) Subministraments
d) Serveis
3. Els contractes administratius i contractes privats. Els contractes subjectes a regulació harmonitzada
4. L'aptitud per contractar amb el sector públic: capacitat, solvència i no prohibició
5. La preparació dels contractes: Expedient de contractació
a) La tramitació ordinària
b) la tramitació urgent
c) la tramitació d'emergència
d) el contracte menor
6. L'adjudicació dels contractes. Regles generals: publicitat, criteris d'adjudicació
7. Els procediments d'adjudicació. Els procediments ordinaris (obert i restringit) i les modalitats simplificades del procediment obert. El procediment negociat sense publicitat
8. El règim de revisió en via administrativa
9. L'execució dels contractes: les modificacions

Avaluació

Qüestionari tipus test

Compartir