El procediment sancionador

Ref: 81379
El Procediment Sancionador
Preu:

54

Afiliats:

36€

Més de 20 places

Inici: 09/01/23

Fi: 11/01/23

6h

Aula Virtual

dilluns i dimecres de 09:30 a 12:30 hores

81379

Informació important

El curs es farà a través de l'aula virtual de la plataforma.
Aquestes classes es gravaran i estaran disponibles en la plataforma com a material de consulta.
Per un bon seguiment del curs, es imprescindible que les persones inscrites tinguin un ordinador amb bona connexió a internet.
Per qualsevol dubte, contacteu amb
Fundació Paco Puerto. fppuerto@ccoo.cat

Forma de Pagament

La forma de pagament serà mitjançant targeta bancària, i es realitzarà en un pagament.
La realització del curs està condicionada a que es cobreixin les places disponibles, en cas que no es pugui realitzar per baixa demanda, es comunicarà a les persones matriculades i es retornaran íntegrament les quantitats abonades.
En el cas que els/les alumnes matriculades es donin de baixaes retornarà el 80% de la matricula si la baixa es anterior en 7 dies a la data d’inici del curs. Si la baixa és posterior, i no ha transcorregut més del 50% de les classes, es retornarà el 50% de la matricula, sempre que la baixa es produeixi com a conseqüència de causa justificada sobrevinguda i estigui documentada.
Per a qualsevol dubte podeu adreçar-vos a la Fundació Paco Puerto: telèfon 934812717 de dilluns a dijous de 09:30 a 18:00, o a l’adreça de correu fppuerto@ccoo.cat.

Continguts

81379

1. Els principis de la potestat anunciadora: legalitat, tipicitat, irretroactivitat, proporcionalitat, responsabilitat, prescripció i non bis in idem
2. El procediment sancionador
a) Els drets del presumpte infractor
b) L'inici del procediment
c) La instrucció
d) La finalització. Les reduccions pel reconeixent de la responsabilitat i pagament
3. L'execució del procediment sancionador

Compartir