El procediment sancionador

El Procediment Sancionador

Continguts

10717

1. Els principis de la potestat anunciadora: legalitat, tipicitat, irretroactivitat, proporcionalitat, responsabilitat, prescripció i non bis in idem
2. El procediment sancionador
a) Els drets del presumpte infractor
b) L'inici del procediment
c) La instrucció
d) La finalització. Les reduccions pel reconeixent de la responsabilitat i pagament
3. L'execució del procediment sancionador

Avaluació

Qüestionari tipus test

Compartir