El règim jurídic de les subvencions

Ref: 81381
El Regim Juridic De Les Subvencions
Preu:

132

Afiliats:

88€

Més de 20 places

Inici: 18/01/23

Fi: 27/01/23

15h

Aula Virtual

dilluns, dimecres i divendres de 09:30 a 12:30 hores

81381

Informació important

El curs es farà a través de l'aula virtual de la plataforma.
Aquestes classes es gravaran i estaran disponibles en la plataforma com a material de consulta.
Per un bon seguiment del curs, es imprescindible que les persones inscrites tinguin un ordinador amb bona connexió a internet.
Per qualsevol dubte, contacteu amb
Fundació Paco Puerto. fppuerto@ccoo.cat

Forma de Pagament

La forma de pagament serà mitjançant targeta bancària, i es realitzarà en un pagament.
La realització del curs està condicionada a que es cobreixin les places disponibles, en cas que no es pugui realitzar per baixa demanda, es comunicarà a les persones matriculades i es retornaran íntegrament les quantitats abonades.
En el cas que els/les alumnes matriculades es donin de baixaes retornarà el 80% de la matricula si la baixa es anterior en 7 dies a la data d’inici del curs. Si la baixa és posterior, i no ha transcorregut més del 50% de les classes, es retornarà el 50% de la matricula, sempre que la baixa es produeixi com a conseqüència de causa justificada sobrevinguda i estigui documentada.
Per a qualsevol dubte podeu adreçar-vos a la Fundació Paco Puerto: telèfon 934812717 de dilluns a dijous de 09:30 a 18:00, o a l’adreça de correu fppuerto@ccoo.cat.

Continguts

81381

1. Règim jurídic de les subvencions i ajuts
2. El beneficiari. Requisits. L'entitat col·laboradora i l'ens concedent
3. El procediment general
a) Plans estratègics
b) Les bases reguladores
c) la convocatòria
d) la instrucció del procediment i la resolució
4. Les subvencions directes
5. La justificació de les subvencions, Despeses subvencionables
6. El control de la intervenció
7. El procediment de reintegrament. Les infraccions i sancions

Compartir