El règim jurídic de les subvencions

El Regim Juridic De Les Subvencions

Continguts

10719

1. Règim jurídic de les subvencions i ajuts
2. El beneficiari. Requisits. L'entitat col·laboradora i l'ens concedent
3. El procediment general
a) Plans estratègics
b) Les bases reguladores
c) la convocatòria
d) la instrucció del procediment i la resolució
4. Les subvencions directes
5. La justificació de les subvencions, Despeses subvencionables
6. El control de la intervenció
7. El procediment de reintegrament. Les infraccions i sancions

Avaluació

Qüestionari tipus test

Compartir