La responsabilitat patrimonial a les administracions públiques

La Responsabilitat Patrimonial A Les Administracions Publiques

Continguts

10718

1. El sistema de la responsabilitat patrimonial de les AAPP. La Llei 40/2015. La responsabilitat de l'Estat legislador
2. El procediment de responsabilitat patrimonial
a) Inici
b) Instrucció. Informes. Dictamen de la Comissió Jurídica Assessora
c) Finalització. La terminació convencional
3. Casos pràctics de responsabilitat patrimonial

Avaluació

Qüestionari tipus test

Compartir