Procediment administratiu comú

Ref: 81378
Procediment Administratiu Comu
Preu:

106

Afiliats:

71€

Més de 20 places

Inici: 21/12/22

Fi: 23/12/22

12h

Aula Virtual

dilluns, dimecres i divendres de 09:30 a 12:30 hores

81378

Informació important

El curs es farà a través de l'aula virtual de la plataforma.
Aquestes classes es gravaran i estaran disponibles en la plataforma com a material de consulta.
Per un bon seguiment del curs, es imprescindible que les persones inscrites tinguin un ordinador amb bona connexió a internet.
Per qualsevol dubte, contacteu amb
Fundació Paco Puerto. fppuerto@ccoo.cat

Forma de Pagament

La forma de pagament serà mitjançant targeta bancària, i es realitzarà en un pagament.
La realització del curs està condicionada a que es cobreixin les places disponibles, en cas que no es pugui realitzar per baixa demanda, es comunicarà a les persones matriculades i es retornaran íntegrament les quantitats abonades.
En el cas que els/les alumnes matriculades es donin de baixaes retornarà el 80% de la matricula si la baixa es anterior en 7 dies a la data d’inici del curs. Si la baixa és posterior, i no ha transcorregut més del 50% de les classes, es retornarà el 50% de la matricula, sempre que la baixa es produeixi com a conseqüència de causa justificada sobrevinguda i estigui documentada.
Per a qualsevol dubte podeu adreçar-vos a la Fundació Paco Puerto: telèfon 934812717 de dilluns a dijous de 09:30 a 18:00, o a l’adreça de correu fppuerto@ccoo.cat.

Continguts

81378

1. L'acte administratiu, Tipus d'actes administratius
2. Els terminis, Còmput.
3. El silenci administratiu
4. El procediment administratiu comú
a) Els drets de les persones i dels interessats
b) L'inici del procediment
c) La instrucció
d) La finalització
e) les regles de l'ordena cio
5. L'eficàcia de l'acte administratiu
6. Les notificacions i publicacions
7. La revisió en via administrativa

Valoració


Estudiants formats

318

Compartir