Procediment administratiu comú

Procediment Administratiu Comu

Continguts

8982

1. L'acte administratiu, Tipus d'actes administratius
2. Els terminis, Còmput.
3. El silenci administratiu
4. El procediment administratiu comú
a) Els drets de les persones i dels interessats
b) L'inici del procediment
c) La instrucció
d) La finalització
e) les regles de l'ordena cio
5. L'eficàcia de l'acte administratiu
6. Les notificacions i publicacions
7. La revisió en via administrativa

Avaluació

Qüestionari tipus test

Valoració


Estudiants formats

297

Compartir