Ajuda per la preparació de l’oposició de Parcs i jardins de Barcelona

Ref: 85913
Local Ajuntaments I Diputacions
Preu:

90

Afiliats:

40€

Més de 20 places

Inici: 29/02/2024

Fi: 25/04/2024

25h

Aula Virtual

dimarts, dimecres i dijous de 17:30 a 19:00 hores

85913

Informació important

El curs es farà a través de l'aula virtual de TEAMS de dimarts a dijous de 17:30 a 19:00h, segons calendari, que està subjecte a possibles modificacions.
Les classes virtuals serviran per incidir en els punts més importants del temari.
Aquestes classes es gravaran i estaran disponibles en la plataforma com a material de consulta.
A més, a la plataforma es penjarà també altra documentació que els formadors/es cregui oportuna per un millor seguiment i aprofitament del curs.
Després d'aquesta formació, es faran unes classes pràctiques d'algun punt del temari específic. Més endavant es concretaran els horaris.
Per un bon seguiment del curs, es imprescindible que les persones inscrites tinguin un ordinador amb bona connexió a internet.
Per qualsevol dubte, contacteu amb
Secció sindical de Parcs i Jardins. canyadigital@gmail.com
Fundació Paco Puerto. fppuerto.serveiscentrals@ccoo.cat

Forma de Pagament

El pagament es realitzarà en únic termini, en el moment de la inscripció al curs, i mitjançant targeta bancària.
La realització del curs està condicionada a que es cobreixin les places disponibles, en cas que no es pugui realitzar per baixa demanda, es comunicarà a les persones matriculades i es retornaran íntegrament les quantitats abonades.
En el cas que els/les alumnes matriculades es donin de baixaes retornarà el 80% de la matricula si la baixa es anterior en 7 dies a la data d’inici del curs. Si la baixa és posterior, i no ha transcorregut més del 50% de les classes, es retornarà el 50%de la matricula, sempre que la baixa es produeixi com a conseqüència de causa justificada sobrevinguda i estigui documentada.
 

Contingut

85913

1. Organització De l’Estat: Constitució i Estatut d’Autonomia de Catalunya.
2. L’Administració Local: L’Ajuntament de Barcelona.
3. Organització i funcionament de l’Ajuntament de Barcelona.
4. Conveni Col·lectiu de l’Institut Municipal de Parcs i Jardins.
5. Mesures en matèria d’Igualtat a Parcs i Jardins de Barcelona: Pla d’Igualtat 2023-2027.
6. Manual de prevenció de riscos laborals en jardineria de l’Institut Municipal de Parcs i Jardins.
7. Els espais verds de Barcelona. Localitzacions i característiques Gestions Laborals.
8. Bones pràctiques en jardineria : Conservar i millorar la Biodiversitat.
9. Identificació de les plantes. Nomenclatura.
10. Reproducció vegetal.
11. Reconeixement de malalties.
12. Metodologia de treball per al manteniment i la preparació del sòl.
13. Metodologia de treball per a la plantació d’arbres i palmeres.
14. Metodologia de treball per al manteniment de prats urbans.
15. Metodologia de treball per al manteniment d’herbassars.
16. Metodologia de treball per a la implantació i manteniment de grups de flor.
17. Metodologia de treball per a la poda d’arbustos i retall de vorades.
18. Metodologia de treball per a la poda de tanques vegetals.
19. Metodologia de treball per a estructures de fauna.
20. Protecció d’elements vegetals durant la realització d’obres.
21. Reconeixement de plantes.

Temari específic de lloc de treball podador/a
1.1. Protocol de poda de formació d’arbrat.
1.2. Prevenció de riscos laborals: Arbrat.
1.3. Motoserra: ús, manteniment i normes de seguretat.
1.4. Reconeixement de plantes: arbres i palmeres

Forma de Pagament

Targeta de dèbit o crèdit

visamastercardamexdiscoverdinersclubjcb

Més informació

fppuerto@ccoo.cat934812717

dl,dm,dc,dj (9:30 a 14; 16 a 18) i dv (9:30 a 14)

Estudiants formats

70

Comparteix