Preparació concurs oposició estabilització Diputació: administratiu/iva de gestió i recaptació. Agent tributari

Ref: 83413
Local Ajuntaments I Diputacions
Preu:

265€

Afiliats:

134€

Nous afiliats:

170€

Nous/ves Afiliats/des: Persones que previ a la inscripció al curs han abonat tres quotes d'afiliació (quota formació immediata), i mantenen l'afiliació durant tota la durada del curs. Uniu-vos a CCOO i trieu la quota de formació. Afilia't

Més de 20 places

Inici: 19/09/23

Fi: 28/11/23

30h

Aula Virtual

dimarts de 17:00 a 20:00 hores

83413

Informació important

Les classes en directe, es faran en format d'aula virtual en l'horari estipulat (subjecte a possibles modificacions). Aquestes, es gravaran i estaran disponibles en la plataforma com a material de consulta fins a l'examen, juntament amb el temari.
Per un bon seguiment del curs, és imprescindible que les persones inscrites tinguin un ordinador amb bona connexió a internet.

Forma de Pagament

Període de matrícula:
El pagament es realitzarà en únic termini, en el moment de la inscripció al curs, i mitjançant targeta bancària.
La realització del curs està condicionada a que es cobreixin les places disponibles, en cas que no es pugui realitzar per baixa demanda, es comunicarà a les persones matriculades i es retornaran íntegrament les quantitats abonades.
En el cas que els/les alumnes matriculades es donin de baixa, es retornarà el 80% de la matricula si la baixa es anterior en 7 dies a la data d’inici del curs. Si la baixa és posterior, i no ha transcorregut més del 50% de les classes, es retornarà el 50% de la matrícula, sempre que la baixa es produeixi com a conseqüència de causa justificada sobrevinguda i estigui documentada.

Continguts

83413

01. L'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona. Normativa vigent. Estatuts, Reglament i Ordenança General. Funcions desenvolupades.

02. El dret tributari. Concepte i àmbit. Fonts. La Llei general tributària. Principis i estructura. Els tributs. Concepte, classes i elements essencials.

03. El deute tributari: components. Formes d'extinció del deute tributari.

04. Els interessats en el procediment administratiu. Els drets dels contribuents.

05. Els impostos de les hisendes locals.

06. Les taxes, els preus públics i les prestacions patrimonials de caràcter públic no tributari.

07. La potestat reglamentària en matèria tributària. Contingut de les ordenances fiscals. El procediment d'aprovació i modificació de les ordenances fiscals.

08. La revisió en via administrativa dels actes de naturalesa tributària.

09. La recaptació en període voluntari. Terminis de pagament. Mitjans de pagament.Justificants de pagament. Efectes del pagament. Ajornament i fraccionament de pagament.

10. La recaptació en període executiu. La provisió de constrenyiment. L'embargament de béns i drets.

Forma de Pagament

Targeta de dèbit o crèdit

visamastercardamexdiscoverdinersclubjcb

Més informació

fppuerto@ccoo.cat934812717

dl,dm,dc,dj (9:30 a 14; 16 a 18) i dv (9:30 a 14)

Descarrega la informació del curs

Compartir