Preparació concurs oposició estabilització Diputació: administratiu/iva de gestió i recaptació. Agent tributari

Ref: 86211
Local Ajuntaments I Diputacions
Preu:

75

Afiliats:

38€

Nous afiliats:

50€

Nous/ves Afiliats/des: Persones que previ a la inscripció al curs han abonat tres quotes d’afiliació (quota formació immediata), i mantenen l’afiliació durant tota la durada del curs. Uniu-vos a CCOO i trieu la quota de formació.

Més de 20 places

Inici: 06/05/2024

Fi: 31/12/2024

30h

Teleformacio

Quan vulguis i sempre que puguis

86211

Forma de Pagament

Període de matrícula:
El pagament es realitzarà en únic termini, en el moment de la inscripció, i mitjançant targeta bancària.
En el cas que els/les alumnes matriculades es donin de baixa, es retornarà el 80% de la matricula sempre que la baixa es produeixi com a conseqüència de causa justificada sobrevinguda i estigui documentada.
En cas que l'alumne decideixi donar-se de baixa de la seva afiliació abans de la finalització del curs, s'aplicarà automàticament la tarifa corresponent al preu de no afiliat. El càrrec per la diferència es realitzarà automàticament mitjançant el cobrament a la targeta de crèdit/dèbit utilitzada per a la inscripció al curs.

Contingut

86211

01. L'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona. Normativa vigent. Estatuts, Reglament i Ordenança General. Funcions desenvolupades.

02. El dret tributari. Concepte i àmbit. Fonts. La Llei general tributària. Principis i estructura. Els tributs. Concepte, classes i elements essencials.

03. El deute tributari: components. Formes d'extinció del deute tributari.

04. Els interessats en el procediment administratiu. Els drets dels contribuents.

05. Els impostos de les hisendes locals.

06. Les taxes, els preus públics i les prestacions patrimonials de caràcter públic no tributari.

07. La potestat reglamentària en matèria tributària. Contingut de les ordenances fiscals. El procediment d'aprovació i modificació de les ordenances fiscals.

08. La revisió en via administrativa dels actes de naturalesa tributària.

09. La recaptació en període voluntari. Terminis de pagament. Mitjans de pagament.Justificants de pagament. Efectes del pagament. Ajornament i fraccionament de pagament.

10. La recaptació en període executiu. La provisió de constrenyiment. L'embargament de béns i drets.

Forma de Pagament

Targeta de dèbit o crèdit

visamastercardamexdiscoverdinersclubjcb

Més informació

fppuerto@ccoo.cat934812717

dl,dm,dc,dj (9:30 a 14; 16 a 18) i dv (9:30 a 14)

Valoració


Estudiants formats

61

Comparteix