Preparació concurs oposició estabilització Diputació: tècnic/a superior de gestió i recaptació

Ref: 83412
Local Ajuntaments I Diputacions
Preu:

450€

Afiliats:

256€

Nous afiliats:

326€

Nous/ves Afiliats/des: Persones que previ a la inscripció al curs han abonat tres quotes d'afiliació (quota formació immediata), i mantenen l'afiliació durant tota la durada del curs. Uniu-vos a CCOO i trieu la quota de formació. Afilia't

Més de 20 places

Inici: 20/06/23

Fi: 19/12/23

60h

Aula Virtual

dimarts de 17:00 a 20:00 hores

83412

Informació important

Les classes en directe, es faran en format d'aula virtual en l'horari estipulat (subjecte a possibles modificacions). Aquestes, es gravaran i estaran disponibles en la plataforma com a material de consulta fins a l'examen, juntament amb el temari.
Per un bon seguiment del curs, és imprescindible que les persones inscrites tinguin un ordinador amb bona connexió a internet.

Forma de Pagament

El pagament es realitzarà en dos terminis. 1er termini: abans de la inscripció al curs. 2on termini: al 40% de les hores del curs La forma de pagament serà mitjançant targeta bancària. El cobrament del segon pagament es farà automàticament amb un càrrec a la targeta de crèdit/dèbit amb la que es faci la inscripció al curs. La realització del curs està condicionada a que es cobreixin les places disponibles, en cas que no es pugui realitzar per baixa demanda, es comunicarà a les persones matriculades i es retornaran íntegrament les quantitats abonades. En el cas que els/les alumnes matriculades es donin de baixa, es retornarà el 80% de la matricula si la baixa es anterior en 7 dies a la data d’inici del curs. Si la baixa és posterior, però abans de l'inici del curs, es retornarà el 50% de la matricula.

Continguts

83412

1. La Constitució Espanyola de 1978. Principis i estructura institucional. L’Estatut d’autonomia de Catalunya.
2. Els interessats en el procediment administratiu. Els actes administratius. Fases del procediment administratiu.
3. Els òrgans administratius. Competència dels òrgans. Delegació, desconcentració i descentralització de funcions. Validesa i eficàcia dels actes administratius.
4. El règim local. El municipi. La província.
5. L'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona. Normativa vigent. Estatuts, Reglament i Ordenança General. Funcions desenvolupades.
6. El dret tributari. Concepte i àmbit. Fonts. La Llei general tributària. Principis i estructura. Els tributs. Concepte, classes i elements essencials.
7. El deute tributari: components. Formes d'extinció del deute tributari. El pagament. Els obligats al pagament.
8. Aplicació dels tributs: la gestió tributària. Contingut. Procediments de gestió tributària. Tipus de procediments de gestió tributària.
9. El pressupost de les entitats locals. Formació i aprovació. Bases d'execució del pressupost. Reclamacions i recursos. Publicació i entrada en vigor. Pròrroga del pressupost.
10. La potestat reglamentària en matèria tributària. Contingut de les ordenancesfiscals. El procediment d'aprovació i modificació de les ordenances fiscals. Recursos contra les ordenances fiscals.
11. La revisió en via administrativa dels actes de naturalesa tributària. La revisió en via economicoadministrativa: procediment i efectes.
12. L'impost sobre béns immobles. El Cadastre.
13. L'impost sobre activitats econòmiques.
14. L'impost sobre vehicles de tracció mecànica.
15. L'impost sobre l'increment dels terrenys de naturalesa urbana.
16. L'impost sobre construccions, instal·lacions i obres.
17. Les taxes. Els preus públics. Les prestacions patrimonials de caràcter públic no tributari.
18. Les contribucions especials. Altres ingressos de dret públic.
19. La recaptació en període voluntari. Terminis de pagament. Mitjans de pagament. Justificants de pagament. Efectes del pagament. Ajornament i fraccionament de pagament.
20. La recaptació en període executiu. La provisió de constrenyiment. Suspensió del procediment de constrenyiment.
21. L'embargament de béns i drets. Alienació dels béns i drets.
22. Responsabilitat solidària i subsidiària. L'afecció de béns. Procediment contra els successors.
23. La inspecció dels tributs locals. Documentació de les actuacions inspectores. Classes d'actes. El procediment d'inspecció.
24. Procediment sancionador tributari.

Forma de Pagament

Targeta de dèbit o crèdit

visamastercardamexdiscoverdinersclubjcb

Més informació

fppuerto@ccoo.cat934812717

dl,dm,dc,dj (9:30 a 14; 16 a 18) i dv (9:30 a 14)

Descarrega la informació del curs

Compartir