Preparació concurs oposició estabilització Diputació: tècnic/a superior de gestió i recaptació

Ref: 86210
Local Ajuntaments I Diputacions
Preu:

150

Afiliats:

75€

Nous afiliats:

100€

Nous/ves Afiliats/des: Persones que previ a la inscripció al curs han abonat tres quotes d’afiliació (quota formació immediata), i mantenen l’afiliació durant tota la durada del curs. Uniu-vos a CCOO i trieu la quota de formació.

Més de 20 places

Inici: 06/05/24

Fi: 31/12/24

60h

Teleformacio

Quan vulguis i sempre que puguis

86210

Forma de Pagament

Període de matrícula:
El pagament es realitzarà en únic termini, en el moment de la inscripció, i mitjançant targeta bancària.
En el cas que els/les alumnes matriculades es donin de baixa, es retornarà el 80% de la matricula sempre que la baixa es produeixi com a conseqüència de causa justificada sobrevinguda i estigui documentada.
En cas que l'alumne decideixi donar-se de baixa de la seva afiliació abans de la finalització del curs, s'aplicarà automàticament la tarifa corresponent al preu de no afiliat. El càrrec per la diferència es realitzarà automàticament mitjançant el cobrament a la targeta de crèdit/dèbit utilitzada per a la inscripció al curs.

Contingut

86210

1. La Constitució Espanyola de 1978. Principis i estructura institucional. L’Estatut d’autonomia de Catalunya.
2. Els interessats en el procediment administratiu. Els actes administratius. Fases del procediment administratiu.
3. Els òrgans administratius. Competència dels òrgans. Delegació, desconcentració i descentralització de funcions. Validesa i eficàcia dels actes administratius.
4. El règim local. El municipi. La província.
5. L'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona. Normativa vigent. Estatuts, Reglament i Ordenança General. Funcions desenvolupades.
6. El dret tributari. Concepte i àmbit. Fonts. La Llei general tributària. Principis i estructura. Els tributs. Concepte, classes i elements essencials.
7. El deute tributari: components. Formes d'extinció del deute tributari. El pagament. Els obligats al pagament.
8. Aplicació dels tributs: la gestió tributària. Contingut. Procediments de gestió tributària. Tipus de procediments de gestió tributària.
9. El pressupost de les entitats locals. Formació i aprovació. Bases d'execució del pressupost. Reclamacions i recursos. Publicació i entrada en vigor. Pròrroga del pressupost.
10. La potestat reglamentària en matèria tributària. Contingut de les ordenancesfiscals. El procediment d'aprovació i modificació de les ordenances fiscals. Recursos contra les ordenances fiscals.
11. La revisió en via administrativa dels actes de naturalesa tributària. La revisió en via economicoadministrativa: procediment i efectes.
12. L'impost sobre béns immobles. El Cadastre.
13. L'impost sobre activitats econòmiques.
14. L'impost sobre vehicles de tracció mecànica.
15. L'impost sobre l'increment dels terrenys de naturalesa urbana.
16. L'impost sobre construccions, instal·lacions i obres.
17. Les taxes. Els preus públics. Les prestacions patrimonials de caràcter públic no tributari.
18. Les contribucions especials. Altres ingressos de dret públic.
19. La recaptació en període voluntari. Terminis de pagament. Mitjans de pagament. Justificants de pagament. Efectes del pagament. Ajornament i fraccionament de pagament.
20. La recaptació en període executiu. La provisió de constrenyiment. Suspensió del procediment de constrenyiment.
21. L'embargament de béns i drets. Alienació dels béns i drets.
22. Responsabilitat solidària i subsidiària. L'afecció de béns. Procediment contra els successors.
23. La inspecció dels tributs locals. Documentació de les actuacions inspectores. Classes d'actes. El procediment d'inspecció.
24. Procediment sancionador tributari.

Forma de Pagament

Targeta de dèbit o crèdit

visamastercardamexdiscoverdinersclubjcb

Més informació

fppuerto@ccoo.cat934812717

dl,dm,dc,dj (9:30 a 14; 16 a 18) i dv (9:30 a 14)

Valoració


Estudiants formats

43

Comparteix