Preparació concurs oposició estabilització Diputació: Tècnic Mitjà en Gestió

Ref: 83416
Local Ajuntaments I Diputacions
Preu:

385€

Afiliats:

218€

Nous afiliats:

279€

Nous/ves Afiliats/des: Persones que previ a la inscripció al curs han abonat tres quotes d'afiliació (quota formació immediata), i mantenen l'afiliació durant tota la durada del curs. Uniu-vos a CCOO i trieu la quota de formació. Afilia't

Més de 20 places

Inici: 16/06/23

Fi: 15/12/23

51h

Aula Virtual

divendres de 17:00 a 20:00 hores

83416

Informació important

Les classes en directe, es faran en format d'aula virtual en l'horari estipulat (subjecte a possibles modificacions). Aquestes, es gravaran i estaran disponibles en la plataforma com a material de consulta fins a l'examen, juntament amb el temari.
Per un bon seguiment del curs, és imprescindible que les persones inscrites tinguin un ordinador amb bona connexió a internet.

Forma de Pagament

El pagament es realitzarà en dos terminis. 1er termini: abans de la inscripció al curs. 2on termini: al 40% de les hores del curs La forma de pagament serà mitjançant targeta bancària. El cobrament del segon pagament es farà automàticament amb un càrrec a la targeta de crèdit/dèbit amb la que es faci la inscripció al curs. La realització del curs està condicionada a que es cobreixin les places disponibles, en cas que no es pugui realitzar per baixa demanda, es comunicarà a les persones matriculades i es retornaran íntegrament les quantitats abonades. En el cas que els/les alumnes matriculades es donin de baixa, es retornarà el 80% de la matricula si la baixa es anterior en 7 dies a la data d’inici del curs. Si la baixa és posterior, però abans de l'inici del curs, es retornarà el 50% de la matricula.

Continguts

83416

01. L'Administració local dins de l'organització territorial de l'Estat. Legislació bàsica. Competències i organització del municipi i de la província.

02. El servei públic local principis i formes de gestió. La descentralització en l'esfera local. Els Consorcis. Configuració del sector públic de la Diputació de Barcelona i normativa bàsica aplicable.

03. La funció pública local Regulació bàsica. Classificació del personal al servei de l'administració local. El personal temporal: tipus i regulació vigent.

04. L'accés a la funció pública local regulació i principis generals. Sistemes de selecció. La plantilla de personal. L'oferta pública d'ocupació. Extinció de la relació.

05. La provisió de llocs de treball en l'esfera local: regulació bàsica i principis generals. Sistemes de provisió. Les adscripcions provisionals. Les relacions de llocs de treball.

06. Drets i deures del personal al servei de les entitats locals: jornada, permisos i vacances. El teletreball.

07. Drets i deures del personal al servei de les entitats locals: les retribucions. Regulació, estructura i conceptes retributius.

08. Drets i deures del personal al servei de les entitats locals: les situacions administratives. Règim d'Incompatibilitats. Règim disciplinari.

09. L'acte administratiu: concepte, elements i tipus d'actes. Eficàcia. Validesa, nul·litat i anul·labilitat. La notificació elements i forma. La publicació.

10. El procediment administratiu: regulació, principis i fases del procediment. El concepte d'interessat. La finalització del procediment, la revisió i el règim de recursos.

11. L'Administració local i la societat de la informació. L'Administració electrònica: objecte i principis. El règim jurídic de l'administració electrònica.

12. Transparència i bon govern en l'esfera local: principis i marc regulador. La publicitat activa concepte i finalitat. L'accés a la informació pública: objecte, procediment i límits. El dret a la protecció de dades de caràcter personal marc normatiu i àmbit d'aplicació en la gestió pública local.

13. La negociació col·lectiva en l'àmbit local: regulació, funcionament i matèries objecte de negociació. Òrgans de representació: constitució i funcions. Pactes i acords. Estructura negociadora en la Diputació de Barcelona i àmbit d'aplicació.

14. La prevenció de riscos laborals: regulació bàsica i àmbit d'aplicació. La gestió de la prevenció de riscos: els serveis de prevenció. Drets i obligacions vinculats a la prevenció. Consulta i participació dels treballadors.

15. El pressupost en l'àmbit local: normativa aplicable, elaboració i aprovació. Estructura de pressupost de despeses i del pressupost d'ingressos. Les fases d'execució del pressupost.

16. La contractació en el sector públic: regulació bàsica i principis. Tipus de contractes. Fases del procediment contractual.

Forma de Pagament

Targeta de dèbit o crèdit

visamastercardamexdiscoverdinersclubjcb

Més informació

fppuerto@ccoo.cat934812717

dl,dm,dc,dj (9:30 a 14; 16 a 18) i dv (9:30 a 14)

Descarrega la informació del curs

Compartir