Preparació concurs oposició estabilització Diputació: Tècnic Mitjà en Gestió

Ref: 86214
Local Ajuntaments I Diputacions
Preu:

144

Afiliats:

72€

Nous afiliats:

100€

Nous/ves Afiliats/des: Persones que previ a la inscripció al curs han abonat tres quotes d’afiliació (quota formació immediata), i mantenen l’afiliació durant tota la durada del curs. Uniu-vos a CCOO i trieu la quota de formació.

Més de 20 places

Inici: 06/05/2024

Fi: 31/12/2024

57h

Teleformacio

Quan vulguis i sempre que puguis

86214

Forma de Pagament

Període de matrícula:
El pagament es realitzarà en únic termini, en el moment de la inscripció, i mitjançant targeta bancària.
En el cas que els/les alumnes matriculades es donin de baixa, es retornarà el 80% de la matricula sempre que la baixa es produeixi com a conseqüència de causa justificada sobrevinguda i estigui documentada.
En cas que l'alumne decideixi donar-se de baixa de la seva afiliació abans de la finalització del curs, s'aplicarà automàticament la tarifa corresponent al preu de no afiliat. El càrrec per la diferència es realitzarà automàticament mitjançant el cobrament a la targeta de crèdit/dèbit utilitzada per a la inscripció al curs.

Contingut

86214

01. L'Administració local dins de l'organització territorial de l'Estat. Legislació bàsica. Competències i organització del municipi i de la província.

02. El servei públic local principis i formes de gestió. La descentralització en l'esfera local. Els Consorcis. Configuració del sector públic de la Diputació de Barcelona i normativa bàsica aplicable.

03. La funció pública local Regulació bàsica. Classificació del personal al servei de l'administració local. El personal temporal: tipus i regulació vigent.

04. L'accés a la funció pública local regulació i principis generals. Sistemes de selecció. La plantilla de personal. L'oferta pública d'ocupació. Extinció de la relació.

05. La provisió de llocs de treball en l'esfera local: regulació bàsica i principis generals. Sistemes de provisió. Les adscripcions provisionals. Les relacions de llocs de treball.

06. Drets i deures del personal al servei de les entitats locals: jornada, permisos i vacances. El teletreball.

07. Drets i deures del personal al servei de les entitats locals: les retribucions. Regulació, estructura i conceptes retributius.

08. Drets i deures del personal al servei de les entitats locals: les situacions administratives. Règim d'Incompatibilitats. Règim disciplinari.

09. L'acte administratiu: concepte, elements i tipus d'actes. Eficàcia. Validesa, nul·litat i anul·labilitat. La notificació elements i forma. La publicació.

10. El procediment administratiu: regulació, principis i fases del procediment. El concepte d'interessat. La finalització del procediment, la revisió i el règim de recursos.

11. L'Administració local i la societat de la informació. L'Administració electrònica: objecte i principis. El règim jurídic de l'administració electrònica.

12. Transparència i bon govern en l'esfera local: principis i marc regulador. La publicitat activa concepte i finalitat. L'accés a la informació pública: objecte, procediment i límits. El dret a la protecció de dades de caràcter personal marc normatiu i àmbit d'aplicació en la gestió pública local.

13. La negociació col·lectiva en l'àmbit local: regulació, funcionament i matèries objecte de negociació. Òrgans de representació: constitució i funcions. Pactes i acords. Estructura negociadora en la Diputació de Barcelona i àmbit d'aplicació.

14. La prevenció de riscos laborals: regulació bàsica i àmbit d'aplicació. La gestió de la prevenció de riscos: els serveis de prevenció. Drets i obligacions vinculats a la prevenció. Consulta i participació dels treballadors.

15. El pressupost en l'àmbit local: normativa aplicable, elaboració i aprovació. Estructura de pressupost de despeses i del pressupost d'ingressos. Les fases d'execució del pressupost.

16. La contractació en el sector públic: regulació bàsica i principis. Tipus de contractes. Fases del procediment contractual.

Forma de Pagament

Targeta de dèbit o crèdit

visamastercardamexdiscoverdinersclubjcb

Més informació

fppuerto@ccoo.cat934812717

dl,dm,dc,dj (9:30 a 14; 16 a 18) i dv (9:30 a 14)

Valoració


Estudiants formats

46

Comparteix