Preparació concurs oposició estabilització Diputació: Tècnic Superior contractació

Ref: 83414
Local Ajuntaments I Diputacions
Preu:

450€

Afiliats:

256€

Nous afiliats:

326€

Nous/ves Afiliats/des: Persones que previ a la inscripció al curs han abonat tres quotes d'afiliació (quota formació immediata), i mantenen l'afiliació durant tota la durada del curs. Uniu-vos a CCOO i trieu la quota de formació. Afilia't

Més de 20 places

Inici: 15/06/23

Fi: 21/12/23

60h

Aula Virtual

dijous de 17:00 a 20:00 hores

83414

Informació important

Les classes en directe, es faran en format d'aula virtual en l'horari estipulat (subjecte a possibles modificacions). Aquestes, es gravaran i estaran disponibles en la plataforma com a material de consulta fins a l'examen, juntament amb el temari.
Per un bon seguiment del curs, és imprescindible que les persones inscrites tinguin un ordinador amb bona connexió a internet.

Forma de Pagament

El pagament es realitzarà en dos terminis. 1er termini: abans de la inscripció al curs. 2on termini: al 40% de les hores del curs La forma de pagament serà mitjançant targeta bancària. El cobrament del segon pagament es farà automàticament amb un càrrec a la targeta de crèdit/dèbit amb la que es faci la inscripció al curs. La realització del curs està condicionada a que es cobreixin les places disponibles, en cas que no es pugui realitzar per baixa demanda, es comunicarà a les persones matriculades i es retornaran íntegrament les quantitats abonades. En el cas que els/les alumnes matriculades es donin de baixa, es retornarà el 80% de la matricula si la baixa es anterior en 7 dies a la data d’inici del curs. Si la baixa és posterior, però abans de l'inici del curs, es retornarà el 50% de la matricula.

Continguts

83414

1. Els contractes del sector públic: marc normatiu europeu, estatal i autonòmic de la contractació pública. Altra normativa aplicable en la diputació de Barcelona. El concepte de contractació pública estratègica.

2. Objecte i àmbit d’aplicació de la Llei de Contractes del Sector Públic. Àmbit subjectiu. Negocis i contractes exclosos.

3. Tipus de contractes del sector públic. Contractes subjectes a regulació harmonitzada. Contractes privats. El responsable del contracte.

4. Disposicions generals sobre la contractació del sector públic: racionalitat i consistència, llibertat de pactes i contingut mínim del contracte, perfecció i forma del contracte.

5. Supòsits d’invalidesa dels contractes, causes de nul·litat i anul·labilitat. El recurs especial en matèria de contractació.

6. L’òrgan de contractació. La contractació pública electrònica. La transparència en les licitacions, publicitat i confidencialitat en la contractació pública. Pla Antifrau i prevenció de conflicte d’interessos a la Diputació de Barcelona.

7. Capacitat i solvència del empresari. Classificació. Prohibició de contractar. Successió en la persona del contractista.

8. La preparació dels contractes: consultes preliminars del mercat, expedient de contractació, plecs de clàusules administratives particulars i plecs de prescripcions tècniques.

9. Objecte, pressupost base de licitació, valor estimat, preu del contracte i la seva revisió. Garanties exigibles en la contractació del sector públic. Les qüestions pressupostàries i el control de legalitat.

10. Adjudicació dels contractes de las administracions públiques: normes generals, procediments i criteris d’adjudicació.

11. Ofertes anormalment baixes. Notificació, formalització i publicitat del contracte. La decisió de no adjudicar o formalitzar el contracte i el desistiment.

12. Efectes, compliment i extinció dels contractes. Prerrogatives de la Administració pública en els contractes administratius. Execució i recepció dels contractes. Pagament del preu. Resolució i liquidació.

13. Modificació dels contractes. Suspensió i extinció dels contractes. Cessió dels contractes i subcontractació.

14. El contracte d’obra: actuacions preparatòries, execució, modificació del contracte, compliment i resolució.

15. El contracte de concessió d’obra i concessió de serveis. Actuacions preparatòries. Delimitació, efectes, compliment, execució i modificació dels contractes. Drets i obligacions dels concessionaris i prerrogatives de la Administració concedent. Extinció i resolució de las concessions.

16. El contracte de subministrament i el contracte de serveis: execució, compliment, modificació del contracte i resolució. Regulació de determinats contractes de subministrament i especialitats del contacte d’elaboració de projectes de obres.

17. Els sistemes per a la racionalització de la contractació de les Administracions Públiques: normes generals, acords marc, sistemes dinàmics de la contractació i les centrals de contractació.

18. La responsabilitat ambiental i social en la contractació pública. Objectius. Incorporació i mesures a la Diputació de Barcelona.

19. Els contractes menors en la normativa actual i les interpretacions de las Juntes Consultives i òrgans d’interpretació. La contractació menor a la Diputació de Barcelona.

20. El Pla de Projecte de Comunicació de la Diputació de Barcelona: els diferents procediments de contractació i posterior gestió de les despeses de comunicació institucional.

21. El Pla de Projecte de Comunicació de la Diputació de Barcelona: planificació i gestió econòmica financera. Control i avaluació.

22. La propietat intel·lectual: naturalesa i règim jurídic. Els drets d’autor: subjectes, objecte i contingut. La protecció els drets de propietat intel·lectuals en els contractes públics: accions i procediment en la Diputació de Barcelona. El contracte d’edició. Les entitats de gestió de drets de propietat intel·lectual.

23. El pressupost General de la Diputació de Barcelona: concepte i contingut. Elaboració i aprovació del pressupost general. La pròrroga pressupostària. Bases d’execució del pressupost: especialitats en matèria de contractació de la Diputació de Barcelona.

24. El contracte de patrocini publicitari. Règim jurídic. Elements. Extrems a determinar en la preparació del contracte de patrocini. Figures afins.

Forma de Pagament

Targeta de dèbit o crèdit

visamastercardamexdiscoverdinersclubjcb

Més informació

fppuerto@ccoo.cat934812717

dl,dm,dc,dj (9:30 a 14; 16 a 18) i dv (9:30 a 14)

Descarrega la informació del curs

Compartir