Preparació oposicions a Subaltern/a de l'Ajuntament de Barcelona

Local Ajuntaments I Diputacions

Continguts

8721

1. El Consorci d’Educació de Barcelona. L’Institut Municipal d’Educació de Barcelona.

2. El sistema educatiu. L’organització escolar. El Consell Escolar. L’equip directiu. El claustre. El personal d’administració i serveis.

3. Les funcions del subaltern/a en els centres docents.

4. Nocions bàsiques a nivell d’usuari de funcionament d’instal·lacions d’electricitat, gas, aigua, calefacció, aire condicionat i alarmes.

5. Criteris d’actuació en casos d’emergència. Primers auxilis.

6. La Constitució Espanyola de 1978. Principis generals. Drets fonamentals i llibertats públiques. Els deures. El Tribunal Constitucional. Les Corts Generals: composició i funcions. El Govern: composició i funcions. El poder judicial: regulació constitucional.

7. L’Organització territorial de l’Estat. L’Estatut d’Autonomia de Catalunya. La Generalitat de Catalunya i els seus Òrgans de Govern. Tipologia de les Administracions Públiques.

8. L’atenció ciutadana a l’Ajuntament de Barcelona. Canals d’atenció ciutadana. Els telèfons d’informació i atenció ciutadana. El portal de tràmits. Oficina d’atenció del Consorci d’Educació de Barcelona.

9. L’Ajuntament de Barcelona: Organització municipal. Especial referència a l’organització política, executiva, territorial i funcional. La Carta Municipal. Contingut i principals característiques de l'actual Carta Municipal.

10. El II Pla d’Igualtat d’oportunitats entre homes i dones de l’Ajuntament de Barcelona (2015-2019).

Valoració


Estudiants formats

46

Compartir