Sessions d'acompanyament estabilització Ajuntament Barcelona: Cos de professors tècnics FP, mestre de tallers d'arts plàstiques i disseny i mestres

Local Ajuntaments I Diputacions

Continguts

10835

Temari d'acord amb el sistema selectiu de concurs oposició en el marc de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública.

1. El Consorci d'Educació de Barcelona. Marc normatiu. Competències i funcions.

2. Ordenació dels ensenyaments. Ensenyaments de règim general. Ensenyaments de règim especial.

3. Els centres educatius. Classificació. Denominacions. Criteris per a l'organització pedagògica dels centres.

4. El projecte educatiu de centre.

5. Direcció i govern dels centres educatius: òrgans unipersonals i col·legiats. L'equip directiu, el claustre de professorat, el Consell Escolar. Composició i funcions.

6. La programació d'aula. Estructura; objectius i competències. Criteris metodològics i didàctics. Temporització i avaluació.

7. La tutoria com a element de la funció docent. La tutoria grupal i individual. Seguiment individual acadèmic i orientador. La gestió de conflictes. La comunicació amb les famílies.

8. Avaluació de l'aprenentatge: avaluació dels processos i dels resultats d'aprenentatge en els alumnes. Avaluació de la competència curricular

Compartir