Sessions d'acompanyament estabilització Ajuntament Barcelona: Professor/a de música

Local Ajuntaments I Diputacions

Continguts

10836

Temari d'acord amb el sistema selectiu de concurs oposició en el marc de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública.

1. Normativa reguladora dels ensenyaments musicals: Decret 354/2021, de les escoles que imparteixen ensenyaments no reglats de música, dansa. Decret 25/2008, pel qual s'estableix l'ordenació curricular dels ensenyaments de música de grau professional i se'n regula la prova d'accés.

2. El projecte educatiu de centre i la programació general anual en els centres municipals d'ensenyament musical.

3. La programació d'aula. Estructura; objectius i competències. Criteris metodològics i didàctics. Temporització i avaluació.

4. L'avaluació en els ensenyaments musicals. Estratègies, criteris i indicadors.

5. Els òrgans de participació en el govern del centre educatiu: El Consell Escolar, el claustre i l'equip directiu. Composició i funcions.

6. El protocol de prevenció, detecció i actuació en casos de violència sexual als centres municipals d'ensenyament musical.

7. El procés d'admissió als centres municipals d'ensenyament musical.

8. L'acció tutorial en un centre d'ensenyament musical. La tutoria grupal i individual. Seguiment individual acadèmic i orientador. La gestió de conflictes. La comunicació amb les famílies.

9. L'educació corporal i la presència escènica als ensenyaments musicals: relaxació, concentració, hàbits posturals, respiració i prevenció de lesions.

10. La competència digital. Aplicacions de la informàtica i l'electrònica als ensenyaments musicals.

Compartir

Pròxims cursos