Preparació concurs oposició estabilització ICS: Administratius/ves

Sanitat Ics

Continguts

10810

Temari transversal
Tema 1
El sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya (SISCAT): concepte. El Pla de salut de Catalunya: principis generals. L'empresa pública Institut Català de la Salut. Missió, visió i valors. Els Estatuts de l'Institut Català de la Salut: naturalesa i adscripció de l'ICS.
Tema 2
L'Estatut marc del personal estatutari dels serveis de salut: objecte, àmbit d'aplicació, drets i deures del personal estatutari. L'Estatut bàsic de l'empleat públic: objecte i àmbit d'aplicació, codi de conducta dels empleats públics. El II Acord de la mesa sectorial de negociació de sanitat sobre les condicions de treball del personal estatutari de l'Institut Català de la Salut: regulació de la carrera professional, la direcció per objectius.
Tema 3
Drets i deures de la ciutadania en relació amb la salut i l'atenció sanitària: dret d'informació sanitària del pacient. Dret a la intimitat i confidencialitat del pacient. Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protección de dades personals i garantia dels drets digitals: àmbit d'aplicació, conceptes bàsics, principis de la protección de dades. La figura del delegat de protecció de dades.
Tema 4
Llei de prevenció de riscos laborals: conceptes bàsics, drets i obligacions en matèria de seguretat i salut en el treball. Funcions dels serveis de prevenció. Organització de recursos per a les activitats preventives. Protocol per a la prevenció, la detecció, l'actuació i la resolució de situacions d'assetjament sexual, per raó de sexe, de l'orientació sexual i/o de la identitat sexual a l'Administració de la Generalitat de Catalunya.
Tema 5
Llei 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes: objecte i finalitats. Principis d'actuació dels poders públics. Llei 5/2008, del 24 d'abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista: objecte i finalitat.
Tema 6
Competències digitals. Ofimàtica, intranet, internet, correu electrònic, en relació amb el tractament de les dades i les funcions assistencials.

Temari específic
Tema 1
Organització administrativa de la Generalitat de Catalunya. Principis generals. Tipus d'òrgans. L'Administració institucional o instrumental. La competència administrativa: concepte i alteracions. El funcionament dels òrgans col·legiats de les administracions públiques.
Tema 2
L'administració pública: concepte i principis. El dret administratiu: àmbit d'aplicació, principis generals, jerarquia. El reglament: concepte i classes. Fonament i límits de la potestat reglamentària.
Tema 3
El ciutadà com a titular de drets davant de l'Administració. Els drets públics subjectius. Els interessos legítims. Capacitat jurídica i capacitat d'obrar.
Tema 4
L'acte administratiu: concepte i classes. Elements. Requisits dels actes administratius. El silenci administratiu. Eficàcia dels actes, nul·litat i anul·labilitat. La notificació i la publicació.
Tema 5
El procediment administratiu. Els interessats en el procediment administratiu. Normes generals d'actuació. Fases del procediment administratiu. Terminis. Els drets dels interessats en un procediment administratiu.
Tema 6
L'execució de les resolucions administratives. La revisió dels actes en via administrativa. Els recursos administratius. La responsabilitat de les administracions públiques.
Tema 7
Aspectes generals dels contractes del sector públic: tipologia i característiques essencials. La contractació electrònica. Els requisits per contractar amb el sector públic: la capacitat i la solvència de l'empresari. La classificació empresarial i el Registre d'empreses licitadores. Les prohibicions per contractar.
Tema 8
Les bases del règim estatutari dels empleats públics: objecte i àmbit d'aplicació. El personal al servei de les administracions públiques. Classes de personal
Tema 9
L'estatut marc del personal estatutari dels serveis de salut. Normes generals. Objecte. Àmbit d'aplicació. Normes sobre el personal estatutari. Principis i criteris d'ordenació del règim estatutari
Tema 10
Classificació del personal estatutari. Criteri de classificació. Personal estatuari sanitari. Personal estatutari de gestió de serveis. Personal estatutari fix. Personal estatutari temporal. Drets i deures del personal estatutari.
Tema 11
Jornada de treball, permisos i llicències. Situacions del personal estatutari. Règim disciplinari. Incompatibilitats. Representació, participació i negociació col·lectiva. Els pactes i els acords amb les organitzacions sindicals.
Tema 12
Adquisició i pèrdua de la condició de personal estatutari fix. Selecció, provisió, i promoció interna. Selecció temporal a l'Institut Català de la Salut: sistemes de selecció. Mobilitat del personal. La mobilitat voluntària a l'Institut Català de la Salut. Retribucions.
Tema 13
II Acord de la Mesa Sectorial de Negociació de Sanitat sobre les condicions de treball del personal estatutari de l'Institut Català de la Salut. Sistemes d'incentivació i promoció professional: la carrera professional i la retribució variable per compliment d'objectius.
Tema 14
El sistema espanyol de la Seguretat Social. El Text refós de la Llei general de la Seguretat Social: estructura i contingut. La Llei 24/1997, de 15 de juliol, de consolidació i racionalització del sistema de Seguretat Social: separació i clarificació de les fonts de finançament de la Seguretat Social, prestacions contributives i prestacions no contributives.
Tema 15
Règim general de la Seguretat Social: àmbit, inscripció d'empreses, afiliació, altes i baixes: terminis i procediment. Reconeixement del dret i efectes. La cotització: bases i tipus. La quota: concepte i naturalesa jurídica. Subjectes obligats i subjectes responsables. Naixement i duració de l'obligació de cotitzar. Acció protectora: contingències i prestacions.
Tema 16
Cotitzacions de les situacions següents: incapacitat temporal, maternitat, permanència en alta sense percebre retribució, atur i pluriocupació, contracte a temps parcial, jornada reduïda per guarda legal i vaga.
Tema 17
La comptabilitat pública: conceptes generals. La comptabilitat de les empreses públiques. Ideés bàsiques i generals de comptabilitat financera i pressupostària.
Tema 18
El pressupost de l'Institut Català de la Salut en el marc del pressupost de la Generalitat de Catalunya. Els principis pressupostaris. Estructura del pressupost. El cicle pressupostari. Procedència dels recursos de l'Institut Català de la Salut: Els contractes programa com a fórmula de finançament vinculada a resultats.
Tema 19
Execució del pressupost de l'Institut Català de la Salut. Execució de les despeses. Execució dels ingressos. Documents comptables i pressupostaris. Els crèdits pressupostaris i les modificacions. El control financer permanent. El control pressupostari intern i extern.
Tema 20
El marc jurídic de la prevenció de riscos laborals a Espanya: principis generals. El Reglament dels serveis de prevenció.
Tema 21
Els serveis de prevenció de riscos laborals. Els delegats/ades de prevenció i el comitè de seguretat i salut laboral. La detecció i prevenció de l'assetjament sexual i moral al lloc de treball.
Tema 22
L'Institut Català de la Salut. Règim jurídic, objectius, funcions i principis de gestió. Organització de l'Institut Català de la Salut. La prestació de serveis sanitaris i sociosanitaris. Règim de personal, econòmic i patrimonial.
Tema 23
Drets i deures del ciutadà. Dret de prestació de serveis de forma individual i col·lectiva: lliure elecció d'equip d'atenció primària, de professional de medicina de família i de pediatria. El dret a obtenir una segona opinió mèdica. El dret a l'atenció sanitària pública: la condició d'assegurat i beneficiari de l'assegurat. Accés dels ciutadans estrangers empadronats a Catalunya. La targeta sanitària individual: regulació i dret a obtenir-la. La targeta sanitària europea. La facturació a tercers a les persones no cobertes pel sistema sanitari públic: supòsits i conceptes de facturació.
Tema 24
El règim jurídic de la protecció de dades de caràcter personal. Drets de la ciutadania en matèria de protecció de dades de caràcter personal. Els drets de les persones interessades: drets ARCOPOL. El consentiment. El consentiment dels menors d'edat. El delegat de protecció de dades. Mesures de seguretat. Les notificacions de violacions de seguretat.
Tema 25
Organització, mètode de treball i els circuits administratius. Els serveis d'informació administrativa. Cartes de serveis. Atenció a la ciutadania integral. Atenció al públic culturalment divers. Dret a una bona administració i a serveis públics de qualitat. Estructura del Model Europeu d'Excel·lència Empresarial (EFQM). Els models d'acreditació a l'Institut Català de la Salut. El procés de millora contínua. La regulació de la transparència en l'activitat pública: disposicions, obligacions i límits.
Tema 26
L'administració electrònica a Catalunya: la seu electrònica, el portal d'Internet, sistemes d'identificació de les administracions públiques, l'actuació administrativa automatitzada. Recepció i registre de documents. El registre i la tramitació de procediments administratius electrònics. Les oficines d'assistència en matèria de registre. Identificació i sistemes de signatura electrònica. Eines de tramitació, comunicació i notificació interadministrativa. Compulsa i còpia electrònica.
Tema 27
La gestió general dels documents administratius. La gestió dels documents electrònics. Arxiu de documents. Conservació i eliminació de documents: avaluació i tria. Certificació digital i signatura electrònica. Organització i normativa dels arxius clínics. Història clínica.
Tema 28
Redacció de documents administratius i tipologia de documents. Terminologia sanitària: conceptes bàsics. Terminologia de proves diagnòstiques. Els usos no sexistes ni discriminatoris de la llengua en el llenguatge administratiu. Classificació de dades clíniques. Conjunt mínim bàsic de dades (CMBD): variables que contempla. Terminologia de diagnosis: principal, secundari i complicació.
Tema 29
Ofimàtica: 1) Processadors de text (Microsoft Word): conceptes, funcionalitats, plantilles, combinació de correspondència. 2) Base de dades (Microsoft Access): concepte i funcionalitats, taules, formularis, consultes informes, relacions. Full de càlcul (Microsoft Excel): concepte, funcionalitats, taules dinàmiques, funcions i gràfics. Presentacions (Microsoft PowerPoint): disseny i concepte de presentació, preparació i funcionalitats. Correu electrònic: conceptes. Navegadors. Cerca d'informació. (Competències ACTIC C4, C6, C7 i C8, nivell mitjà/avançat).
Tema 30
Competències en tecnologies de la informació i la comunicació (eines 2.0): cercar informació a la xarxa, descarregar-la i emmagatzemar-la; distingir els diferents recursos de comunicació que ofereix Internet (conceptes bàsics dels xats, blocs i les plataformes virtuals de telecomunicació –Moodle–, i aplicacions en línia en entorns col·laboratius); obtenció, tractament i traspàs d'informació gràfica, sonora i d'imatges fixes i en moviment (conceptes mitjà d'identificació dels principals tipus i formats digitals d'imatge, so i vídeo; obtenció, emmagatzematge i reproducció d'imatges digitals fixes o en moviment i de fitxers de so). (Competència ACTIC C3 navegació i comunicació món digital nivell mitjà).

Compartir

Pròxims cursos