Preparació concurs oposició estabilització ICS: Conductor/a

Preparacio Concurs Oposicio Estabilitzacio Ics Conductora

Continguts

10814

Temari transversal
Tema 1
El sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya (SISCAT): concepte. El Pla de salut de Catalunya: principis generals. L'empresa pública Institut Català de la Salut. Missió, visió i valors. Els Estatuts de l'Institut Català de la Salut: naturalesa i adscripció de l'ICS.
Tema 2
L'Estatut marc del personal estatutari dels serveis de salut: objecte, àmbit d'aplicació, drets i deures del personal estatutari. L'Estatut bàsic de l'empleat públic: objecte i àmbit d'aplicació, codi de conducta dels empleats públics. El II Acord de la mesa sectorial de negociació de sanitat sobre les condicions de treball del personal estatutari de l'Institut Català de la Salut: regulació de la carrera professional, la direcció per objectius.
Tema 3
Drets i deures de la ciutadania en relació amb la salut i l'atenció sanitària: dret d'informació sanitària del pacient. Dret a la intimitat i confidencialitat del pacient. Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protección de dades personals i garantia dels drets digitals: àmbit d'aplicació, conceptes bàsics, principis de la protección de dades. La figura del delegat de protecció de dades.
Tema 4
Llei de prevenció de riscos laborals: conceptes bàsics, drets i obligacions en matèria de seguretat i salut en el treball. Funcions dels serveis de prevenció. Organització de recursos per a les activitats preventives. Protocol per a la prevenció, la detecció, l'actuació i la resolució de situacions d'assetjament sexual, per raó de sexe, de l'orientació sexual i/o de la identitat sexual a l'Administració de la Generalitat de Catalunya.
Tema 5
Llei 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes: objecte i finalitats. Principis d'actuació dels poders públics. Llei 5/2008, del 24 d'abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista: objecte i finalitat.
Tema 6
Competències digitals. Ofimàtica, intranet, internet, correu electrònic, en relació amb el tractament de les dades i les funcions assistencials.

Temari específic
Tema 1
Normativa general. Seguretat. Aturades. Velocitat. Protocol en les esperes. Comunicació entre la persona usuària i el xofer o xofera.
Tema 2
Tipus de conducció. Frenades d'emergència. Control del derrapatge. Conducció nocturna i en condicions meteorològiques adverses. Conducció en espais reduïts. Ús de l'equip de reparació de punxades.
Tema 3
Tipus de via: vies urbanes, autopistes i autovies. Zones de la via. Marques diverses longitudinals. Fletxes. Carrils especials o reservats. Incorporació de vehicles pel carril d'acceleració. Ús de les prohibicions específiques. Velocitat. Conceptes de velocitat. Velocitat moderada i detenció de vehicle. Senyals relatius a la
velocitat. Distància de seguretat entre vehicles.
Tema 4
Prioritat de pas. Fase d'aproximació. Fase de posició d'entrada. Fase de franqueig. Normes generals de prioritat. Comportament en interseccions. Senyals òptics i acústics. Normes generals de senyalització. Agents de trànsit. Senyals circumstancials. Semàfors. Senyals de perill, preceptius i informatius. Distintius en els vehicles.
Tema 5
Classes de permisos de conducció. Suspensió i intervenció del permís de conduir. Vehicles. Documentació i assegurança. Coneixements dels diferents tipus de vehicles segons el tipus de motor (elèctric, benzina, GLP, híbrids, etc.)
Tema 6
Identificació i avaluació del risc: factors de risc i riscos específics del col·lectiu de xofers i xoferes dels serveis de representació. Mesures de prevenció i de correcció aplicables. Mesures preventives específiques durant l'estat d'emergència sanitària.
Tema 7
Xarxa de Carreteres de Catalunya i de la Generalitat de Catalunya. Classificació tècnica. Classificació funcional. Catàleg de Carreteres.
Tema 8
Inventari dels elements constitutius de la carretera: referenciació, obres civils plataforma, petites obres de fàbrica, equipament, instal·lacions d'enllumenat i ITS, serveis i reconeixement d'estat.
Tema 9
Vialitat hivernal. Tipus de tractament. Utilització de fundents. Mitjans d'emmagatzemament de fundents. Estacions meteorològiques i mapes tèrmics.
Tema 10
Afectacions al trànsit. Senyalització d'obres i de treballs de conservació a la carretera. Senyalització horitzontal. Senyalització vertical.
Tema 11
Atenció d'emergències. Organització dels treballs d'atenció d'emergències. Senyalització d'obres mòbils.
Tema 12
Nocions de mecànica: Elements essencials d'una màquina autopropulsada. Manteniment bàsic dels elements
constitutius de les màquines.
Tema 13
Principals elements i sistemes de seguretat associats als vehicles de transport.
Tema 14
Tècniques preventives i de protecció prèvies a l'inici del treballs associats als vehicles de transport. Revisions
prèvies a la seva posada en funcionament.
Tema 15
Treballs de canvi d'accessoris associats als vehicles de transport. Procediments, riscos i mesures preventives.
Tema 16
Treballs de neteja associats als vehicles de transport. Procediments, riscos i mesures preventives.
Tema 17
Conducció eficient de vehicles de transport.
Tema 18
Plans d'Emergència. Pla InunCat i NeuCat. Marc general i organització. Operativitat i procediments d'actuació.
Tema 19
Riscos associats a les tasques de conductor. Mesures de prevenció. Mesures de protecció col·lectiva i individual.
Requeriments ergonòmics d'un lloc de treball de conductor.

Compartir

Pròxims cursos